Komisja Zakładowa Politechniki Krakowskiej

Przedstawiamy opracowanie ankiety „Czy Politechnika Krakowska jest przyjazna dla swoich pracowników”, którą Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” przeprowadziła, za zgodą Rektora PK, wśród pracowników, w maju bieżącego roku.

Ankieta

Czy Politechnika Krakowska jest przyjazna dla swoich pracowników

I. Warunki pracy /naukowej/

Wyniki

Razem

%

1/ infrastruktura lokalowa
/ zagwarantowanie miejsca komfortowej pracy /

bardzo dobra

25

15

9

21

4

74

16,9

dobra

34

20

35

25

16

130

29,7

średnia

46

31

29

28

11

145

33,2

zła

21

19

16

10

7

73

16,7

bardzo zła

5

3

3

4

0

15

3,4

2/ infrastruktura techniczna
 /dostęp do urządzeń typu komputer, skaner, ksero itp./

bardzo dobra

33

16

19

16

2

86

19,6

dobra

33

34

26

38

18

149

34,0

średnia

36

25

27

23

10

121

27,6

zła

25

13

21

12

6

77

17,6

bardzo zła

1

1

2

1

0

5

1,1

 3/ czy Uczelnia stwarza warunki do rozwoju
 i podnoszenia kwalifikacji zawodowych

tak

68

26

29

44

17

184

45,1

nie

62

55

54

36

17

224

54,9

II. Warunki pracy dydaktycznej

 

 

 

 

 

 

 

 1/ infrastruktura lokalowa 
/czy powierzchnia pomieszczeń dydaktycznych jest wystarczająca/

nie dotyczy

56

28

39

12

15

150

34,0

bardzo dobra

10

9

3

10

2

34

12,1

dobra

19

16

15

30

7

87

29,9

średnia

40

21

27

25

10

123

42,3

zła

8

9

7

11

3

38

13,1

bardzo zła

3

3

2

1

0

9

3,1

 2/ infrastruktura techniczna
/oświetlenie i zaciemnienie pomieszczeń, jakość tablic, kredy,
stan techniczny urządzeń typu ekrany,
nagłośnienie, panele komputerowe itp./

nie dotyczy

56

28

39

12

12

147

31,0

bardzo dobra

5

8

2

7

2

24

7,3

dobra

23

15

11

19

7

75

22,9

średnia

41

23

26

29

11

130

39,8

zła

21

17

21

20

5

84

25,7

bardzo zła

2

5

1

4

2

14

4,3

III. Warunki BHP

 

 

 

 

 

 

 

 1/ czystość pomieszczeń 

bardzo dobra

33

10

6

15

7

71

16,0

dobra

47

29

37

41

16

170

38,4

średnia

43

34

38

23

12

150

33,9

zła

11

9

10

8

3

41

9,3

bardzo zła

1

5

3

1

1

11

2,5

 2/ dostępność środków czystości typu:
mydło, ręcznik, papier toaletowy; odzież ochronna, napoje

bardzo dobra

16

8

9

8

5

46

10,2

dobra

46

29

38

30

14

157

34,7

średnia

41

28

27

31

14

141

31,2

zła

27

15

15

20

5

82

18,1

bardzo zła

2

9

4

9

2

26

5,8

IV. Sprawy socjalne

 

 

 

 

 

 

 

1/ dostępność bufetów i jakość posiłków

nie dotyczy

29

16

15

14

11

85

18,9

bardzo dobra

8

5

5

8

2

28

7,7

dobra

47

21

26

24

12

130

35,6

średnia

31

26

33

26

20

136

37,3

zła

14

12

12

16

4

58

15,9

bardzo zła

5

5

1

2

0

13

3,6

V. Wynagrodzenie za pracę /w ostatnim okresie/

 

 

 

 

 

 

 

polepszyło się

20

1

0

7

3

31

7,0

jest na stałym poziomie

76

44

43

42

19

224

50,6

pogorszyło się

37

42

50

41

18

188

42,4

VI. Stosunki międzyludzkie

 

 

 

 

 

 

 

 1/  jestem dyskryminowany/a z powodu:

 

 

 

 

 

 

 

wieku

6

4

6

8

5

29

6,4

płci

7

5

4

3

1

20

4,4

pochodzenia

2

1

1

0

0

4

0,9

innych przyczyn

6

8

22

5

3

44

9,7

 2/ stosowany jest wobec mnie mobbing:

 

 

 

 

 

 

 

przez przełożonego

2

9

24

7

2

44

9,7

przez współpracowników

5

5

5

2

1

18

4,0

przez studentów

4

0

1

0

2

7

1,5

3/ traktowanie pracowników przez przełożonych
szczebla:

 

 

 

 

 

 

 

bezpośredniego:

dobre

96

61

51

60

25

293

66,6

poprawne

37

20

27

16

13

113

25,7

złe

4

6

12

10

2

34

7,7

wyższego:

dobre

86

44

39

50

15

234

57,6

poprawne

37

30

31

24

14

136

33,5

złe

3

8

14

7

4

36

8,9

najwyższego

dobre

67

34

37

49

12

199

52,6

poprawne

45

34

24

24

17

144

38,1

złe

9

6

15

5

0

35

9,3

VII. Atmosfera w pracy

 

 

 

 

 

 

 

1/  atmosfera w pracy jest:

bardzo dobra

52

25

22

24

8

131

28,6

dobra

56

40

40

39

22

197

43,0

poprawna

19

13

26

25

6

89

19,4

zła

7

9

13

0

4

33

7,2

bardzo zła

1

2

3

1

1

8

1,7

2/  Uczelnia jest dla mnie:

przyjazna

78

32

33

56

17

216

50,8

obojętna

45

46

45

27

14

177

41,6

nieprzyjazna

9

6

12

4

1

32

7,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liczba lat przepracowanych na PK

0 - 10

11- 20

21- 30

> 30

brak

 

 

Oddano ankiet

135

90

94

90

43

452

 

Analizując wypowiedzi można stwierdzić:

- ponad połowa osób ankietowanych stwierdza, że Uczelnia nie zapewnia dobrych warunków lokalowych i infrastruktury technicznej do pracy naukowej i dydaktycznej,

- dostępność środków czystości (takich jak: mydło, ręcznik, papier toaletowy; odzież ochronna, napoje) jest niezadawalająca,

- jakość posiłków w bufetach jest średnia lub zła,

- wynagrodzenie w ostatnim okresie poprawiło się tylko dla siedmiu procent ankietowanych,

- duża część osób ankietowanych, bo aż 20 %, czuje się dyskryminowana,

- ponad 15% ankietowanych uważa, że stosowany jest wobec nich mobbing.

Ocena Politechniki Krakowskiej nie wypadła dobrze. Należy bardzo wiele poprawić by pracownicy mogli pracować w dobrych warunkach i aby Nasza Uczelnia dla zdecydowanej większości, a nie tylko dla połowy, była przyjazna.