DYDAKTYKA

Materiały, pomoce i bazy dydaktyczne

Wpisz nazwę :

Wpisz hasło :  

    Działalność dydaktyczna obejmuje prowadzenie wykładów, ćwiczeń, seminariów i laboratoriów w trakcie trwania studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia na Wydziale Mechanicznym Politechniki Krakowskiej.

    Studenci poznają zasady materiałoznawstwa, które są niezbędne zarówno dla technologów jak i konstruktorów.

"...Konstruktor musi znać właściwości tworzyw, aby móc je w projektowanych urządzeniach odpowiednio zastosować, a poszczególne elementy właściwie zaprojektować. Informacje zawarte w kalendarzach technicznych, normach i różnych tablicach są zazwyczaj do tego celu nie wystarczające; stanowić mogą jedynie materiał pomocniczy. Również technolog, dla prawidłowego projektowania oraz prowadzenia procesów technologicznych , musi znać właściwości tworzyw metalowych. Nieuwzględnienie właściwości materiału w procesach technologicznych prowadzi do powstawania braków lub zbędnego zużycia materiału.

Szybki rozwój techniki we wszystkich dziedzinach stawia przed metaloznawstwem coraz poważniejsze zadania. Postęp technologiczny nie byłby możliwy, gdyby wynalazcy i konstruktorzy nie otrzymywali do dyspozycji stopów metalowych o coraz bardziej zróżnicowanych i lepszych właściwościach..." (Stanisław Rudnik "Metaloznawstwo").

Przedmioty prowadzone aktualnie przez pracowników Zakładu Materiałoznawstwa

Lp Nazwa Przedmiotu
1 Materiałoznawstwo
2 Krystalografia
3 Teoria dyslokacji
4 Struktura i właściwości materiałów
5 Metale i stopy techniczne
6 Rentgenografia
7 Mikroskopia elektronowa
8 Nowoczesne stopy techniczne
9 Projektowanie materiałów
10 Metody oceny jakości materiałów
11 Mechanika zniszczenia
12 Materiały do specjalnych zastosowań
13

Zapewnienie jakości w procesach wytwarzania materiałów konstrukcyjnych

14 Metody oceny jakości materiałów metalowych
15 Dokumentowanie jakości wyrobów
16 Obróbka plastyczna w ramach Technologii Wytwarzania i Przetwarzania Materiałów Inżynierskich
17 Metody i środki wytwarzania (obróbka plastyczna)
18 Współczesne techniki materiałowe (obróbka plastyczna)
19 Technologie wytwarzania i przetwarzania materiałów inżynierskich (obróbka plastyczna)
20 Procesy wytwarzania części maszyn (obróbka plastyczna)