Application for Admission
International Centre of Education
Cracow University of Technology
step: 2/4
Po przeczytaniu Regulaminu rekrutacyjnego, prosimy o przygotowanie załączników koniecznych w procesie aplikacyjnym. Zeskanowane dokumenty należy załączyć do formularza aplikacyjnego 

Once you have read the Regulation Rules, please prepare the following documents required for the admission process. Digital copies are required to complete the application online.

1.	Paszport – strona ze zdjęciem i datą ważności paszportu 
A copy of the passport page with the holders photo and the expire date

2.	Zdjęcie1)/ A photo2),

3.	Potwierdzenie dokonania opłaty aplikacyjnej/ Confirmation of the application fee payment.

4.	Dokument lub dokumenty potwierdzające ukończenie szkoły średniej 
z prawem do podjęcia studiów lub dyplom ukończenia studiów z prawem 
do kontynuowania studiów w języku jakim został wydany 

A copy of a high school documentation with information regarding qualifications to undertake University level studies or a copy of a University diploma with information regarding qualifications for further education at a relevant level, in the language in which the certificate was issued.

5.	Transkrypt ocen 
A transcript of marks/grades earned
 
6.	Zaświadczenie określające skalę ocen w danej instytucji kształcącej 
Certified information about the range of marks in high school or university.


1) powinno być aktualne (wykonane nie wcześniej niż 6 miesięcy przed złożeniem wniosku), na zdjęciu nie może być nakrycia głowy, okularów z ciemnymi szkłami ani innych rzeczy, które mogłyby utrudnić rozpoznanie osoby, powinno przedstawiać całą głowę, przedstawiać wizerunek nie dalej niż do górnej części barków, twarz powinna zajmować 70-80% zdjęcia. 2) should be up to date - taken not earlier than 6 months before the application, shouldn't be wearing a headgear, black glasses, or anything else that could make it difficult to recognize a person should represent the entire head, should represent the image no further than the upper part of the shoulders,face should occupy 70-80% of the photo.

previous step next step

International Centre of Education
Cracow University of Technology
ul.Skarzynskiego 1,
31-866 Kraków, Polska