Witamy
Welcome
Привет
Bonjour
Olá
¡Hola


Recruitment for the academic year 2018/2019
Preparatory/Bridging Programmes to study in the Polish language.
Preparatory/Bridging Programmes to study in the English language.


KLAUZULA INFORMACYJNA
DLA KANDYDATÓW NA KURS DOKSZTAŁCAJĄCY/SZKOLENIE
PROWADZONE NA POLITECHNICE KRAKOWSKIEJ

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Politechnika Krakowska informuje, że:
1) administratorem danych osobowych jest Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki z siedzibą w Krakowie przy ul. Warszawskiej 24, 31-155 Kraków;
2) kontakt z inspektorem ochrony danych w Politechnice Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki możliwy jest pod adresem e-mail: iodo@pk.edu.pl i tel. 12 628 22 37;
3) dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia i udokumentowania rekrutacji na kurs dokształcający/szkolenie oraz udokumentowania przebiegu kursu dokształcającego/szkolenia;
4) dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych oraz na podstawie:
   a. ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2017 r. poz. 2183, z późn. zm.),
   b. zarządzenia nr 82 Rektora PK z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia na Politechnice Krakowskiej przepisów kancelaryjnych i archiwalnych,
5) daneosobowebędąprzechowywane:
   a) w przypadku osób nieprzyjętych na kurs dokształcający/szkolenie:
    przez okres 5 lat od dnia zakończenia rekrutacji na kurs dokształcający/szkolenie, liczony w pełnych latach kalendarzowych, począwszy od dnia 1 stycznia roku następnego od daty zakończenia rekrutacji,
   b) w przypadku osób przyjętych na kurs dokształcający/szkolenie:
    przez okres 50 lat od dnia zakończenia prowadzenia kursu dokształcającego/szkolenia, liczony w pełnych latach kalendarzowych, począwszy od dnia 1 stycznia roku następnego od daty zakończenia kursu dokształcającego/szkolenia;
6) osoba, której dane dotyczą, posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych;
7) podanie danych osobowych jest wymagane na podstawie wymienionych w pkt 4 aktów prawnych, a osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania na etapie rekrutacji; niepodanie danych osobowych uniemożliwia wzięcie udziału w rekrutacji;
8) przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.
INFORMATION CLAUSE
FOR CANDIATES FOR A SKILLS IMPROVEMENT COURSE/
TRAININGOFFERED AT CRACOW UNIVERSITY
OF TECHNOLOGY


Pursuant to Art. 13 (1) and (2) of the Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation), Cracow University of Technology informs that: 1) personal data controller is Cracow University of Technology, with its seat in Kraków, ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków;
2) the data protection officer at Cracow University of Technology may be contacted at the e-mail address: iodo@pk.edu.pl or by phone: 12 628 22 37;
3) personal data will be processed for the purposes of conducting and documenting the recruitment process for the skills improvement course/training as well as for the purposes of documenting the record of the skill improvement course/training;
4) personal data will be processed pursuant to Art. 6 (1) point c of the General Data Protection Regulation as well as pursuant to the following:
   a. Act of the 27th July 2005 Law on Higher Education ((DziennikUstaw - Official Journal of Laws of 2017, item 2183, as amended),
   b. Regulation no. 82 of the Rector of CUT of the 14th December 2017 on the introduction at Cracow University of Technology of regulations on records and archives management,
5) personal data will be kept:
   a. for persons who have not been admitted to the skills improvement course/training:
   for the period of 5 years from the day of completion of the recruitment procedure for a skills improvement course/training, counted in full calendar years, starting from the 1st January of the year following the recruitment procedure completion,
   b. for persons who have been admitted to the skills improvement course/training:
   for the period of 50 years from the day on which the skills improvement course/training ended, counted in full calendar years, starting from the 1st January of the year following the end of the skills improvement course/training;
6) the data subject has the right to access the content of their data as well as the right to rectification, erasure and restriction of processing thereof, the right to transmission of data, the right to object processing and the right to lodge a complaint with the President of the Polish Supervisory Authority for Personal Data Protection if – in his or her opinion – personal data processing infringes the provisions of the general personal data protection regulation;
7) provision of personal data is required pursuant to the legal acts listed in point 4), and the data subject is obliged to provide them at the recruitment stage; failure to provide personal data prevents being considered in the recruitment process;
8) data processing is necessary to comply with the legal obligation to which the controller is subject.
ИНФОРМАЦИОННОЕПОЛОЖЕНИЕ
ДЛЯ КАНДИДАТОВ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО КУРСА / КУРСА ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ,
ПРОВОДИМЫЕКРАКОВСКОЙПОЛИТЕХНИКОЙ

Согласно ст. 13 п. 1 и п. 2 постановления Европейского парламента и Совета (ЕС) 2016/679 от 27 апреля 2016 года о защите физических лиц в связи с обработкой персональных данных и о свободном перемещении таких данных, а также об отмене Директивы 95/46 / WE (общее положение о защите данных ) Краковская Политехника уведомляет:
1) администратором персональных данных является Краковская Политехника им. ТадеушаКостюшковКракове,г. Краков,ул. Варшавска 24, 31-155;
2) контакт с сотрудником по защите данных в Краковской Политехнике им. Тадеуша Костюшко осуществляется по следующему электронному адресу: iodo@pk.edu.pl и тел. 12 628 22 37;
3) персональные данные будут обрабатываться для проведения и документирования набора на подготовительный курс / курс подготовки специалистов и для документирования хода подготовительного курса / курса подготовки специалистов;
4) персональные данные будут обрабатываться на основании ст. 6 п. 1 пункта Общего постановления о защите данных, а также на основании:
   a) Закона от 27 июля 2005 года «Закон о высшем образовании» («Вестник законов» 2017 года, пункт 2183 с позднейшими изменениями)
   b) постановления № 82 ректора КП от 14 декабря 2017 года о введении офисных и архивных положений в Краковской Политехнике,
5) персональные данные будут сохраняться:
   а) для лиц, не принятых на дополнительный курс/курс подготовки специалистов:
   в течение 5 лет со дня завершения набора на подготовительный курс / курс подготовки специалистов, считая полный календарный год, начиная с 1 января следующего года со дня завершения набора,
   б) для лиц, принятых на дополнительный курс/курс подготовки специалистов:
   в течение 50 лет со дня окончания учебного курса, считая полный календарный год, начиная с 1 января следующего года со дня окончания подготовительного курса / курса подготовки специалистов;
6) лицо, которого касаются данные, имеет право на доступ к своим данным и право исправлять, удалять, ограничивать обработку, право на передачу данных, право внести протест и право подавать жалобу Президенту Управления защиты персональных данных в случае, если обработка личных данных нарушает положения общего постановления о защите персональных данных;
7) предоставление персональных данных обязательно на основании правовых актов, перечисленных в пункте 4, и лицо, которого касаются данные, обязано предоставить их при наборе; непредоставлениеперсональных данных лишает кандидата возможности участвовать в наборе;
8) обработка данных необходима для выполнения правовых обязательств администратора.