KRONIKA

skrócona kronika wydarzeń
2021/12/08
Na posiedzeniu Kolegium Wydziału pan Dziekan poinformował o przyznaniu Nagród Rektora PK za rok 2020. Z naszej Katedry nagrodzeni zostali: dr hab. inż. Aneta Liber-Kneć, prof. PK za działalność naukową, dr inż. Justyna Miodowska, za działalność naukową oraz prof. dr hab. inż. Bogdan Bochenek za działalność dydaktyczną.

2021/10/05
Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5.10.2021 pan dr inż. Janusz Tarnowski został odznaczony Medalem Złotym za Długoletnią Służbę, a pani dr inż. Urszula Ferdek została odznaczona Medalem Brązowym za Długoletnią Służbę.
Decyzją Ministra Edukacji i Nauki pani prof. dr hab. inż. Halinie Egner nadano Medal Komisji Edukacji Narodowej.

2021/07/21
Prof. dr hab. inż. Błażej Skoczeń został powołany przez ministra klimatu i środowiska na członka Rady Naukowej Narodowego Centrum Badań Jądrowych w Otwocku-Świerku, w kadencji 2021-2025.

2021/07/10
W wieku 75 lat zmarł nasz wieloletni pracownik pan dr inż. Henryk Jodłowski. W czasie swojej aktywności zawodowej był cenionym specjalistą w zakresie metod doświadczalnych mechaniki. Dla wielu z nas był nauczycielem, kolegą, współpracownikiem, szczególnie w Zakładzie Mechaniki Doświadczalnej i Biomechaniki.

2021/07/06
Odbyła się publiczna obrona pracy doktorskiej pana mgr. inż. Piotra Sulicha. Promotorem pracy była pani prof. dr hab. inż. Halina Egner, a promotorem pomocniczym dr inż. Władysław Egner. Obrona została przeprowadzona w trybie hybrydowym, gdzie część komisji oraz recenzenci uczestniczyli zdalnie przez TEAMS.

2021/06/14
Pani prof. dr hab. inż. Halina Egner oraz pan dr inż. Władysław Egner otrzymali Nagrodę Rektora Politechniki Krakowskiej w kategorii za najwyżej punktowaną publikację naukową w roku 2020.

2021/06/09
W ramach E_Tygodnia Mechanika 2021 odbyły się wybory na najlepszego (e)dydaktyka Wydziału Mechanicznego. Pani dr inż. Magdalena Kromka-Szydek, prof. PK zwyciężyła w kategorii Laboratoria i laboratoria komputerowe.

2021/05/12
Święto Szkoły było okazją do wręczenia pracownikom odznaczeń państwowych, resortowych i uczelnianych. Z pracowników naszej Katedry odznaczenia odebrali (niektórzy zdalnie)
 • Medal Złoty za Długoletnią Służbę - pani Barbara Zając
 • Medal Srebrny za Długoletnią Służbę - pan dr inż. Władysław Egner
 • Medal Komisji Edukacji Narodowej - pan prof. dr hab. inż. Bogdan Bochenek
 • Złota Odznaka Politechniki Krakowskiej - pani dr inż. Magdalena Kromka-Szydek, prof. PK
 • Honorowa Odznaka Politechniki Krakowskiej - pani dr hab. inż. Aneta Liber-Kneć, prof. PK


2021/02/11
Pan dr hab. inż. Marek Kozień, prof. PK otrzymał od Prezydenta RP tytuł naukowy profesora nauk inżynieryjno-technicznych z datą 11.02.2021.

2021/02/10
Pani dr hab. inż. Halina Egner, prof. PK otrzymała od Prezydenta RP tytuł naukowy profesora nauk inżynieryjno-technicznych z datą 20.01.2021.

2021/02/01
Na cmentarzu Rakowickim pożegnaliśmy śp. Profesora Józefa Nizioła. W uroczystości wzięli udział m.in. JM Rektor PK prof. A. Białkiewicz z prorektorami oraz Dziekan Wydziału Mechanicznego prof. J. Sładek. Ponadto przybyli byli Rektorzy i prorektorzy (prof. K. Furtak, prof. G. Szefer, prof. L. Mikulski) oraz liczne grono współpracowników, wychowanków, przyjaciół.
Profesorze, żegnamy i dziękujemy.
Twój Instytut


2021/01/26
Zmarł profesor Józef Nizioł. Urodzony w roku 1938, od 1961 związany z Politechniką Krakowską. Rektor dwóch kadencji, prodziekan Wydziału Mechanicznego, Dyrektor Instytutu Mechaniki Stosowanej (dawniej Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn). Promotor 22 prac doktorskich i niezliczonych dyplomowych; specjalista w zagadnieniach wibracji i wibroizolacji; nauczyciel wielu pokoleń inżynierów; wykładowca, opiekun naukowy, przyjaciel wielu z nas dzisiaj pracujących w Katedrze.

2020/12/15
Od 15. grudnia 2020 obowiązuje nowa struktura Wydziału Mechanicznego. Dostosowując się do wymagań nowego Statutu, Kolegium Wydziału i Rada Naukowa przegłosowały powstanie nowych katedr (w miejsce dotychczasowych instytutów), a JM Rektor taką strukturę zatwierdził.
Instytut Mechaniki Stosowanej przekształcił się w Katedrę Mechaniki Stosowanej i Biomechaniki.
W ramach Katedry organizowane są zespoły, odpowiadające byłym zakładom i katedrze wewnątrz Instytutu. Są to:
 1. Zespół Mechaniki Ciał Odkształcalnych,
 2. Zespół Dynamiki Układów Materialnych,
 3. Zespół Mechaniki Doświadczalnej i Biomechaniki.


2020/12/10
W wieku 81 lat zmarł pan dr hab. inż. Stefan BUĆKO, wieloletni pracownik i profesor w naszym Instytucie, wieloletni zastępca dyrektora ds. dydaktycznych. Dla wielu z nas nauczyciel, wykładowca, mentor. Wybitny fachowiec w zakresie wytrzymałości materiałów i konstrukcji maszyn.

2020/12/10
Pani dr hab. inż. Halina Egner, prof. PK otrzymała Nagrodę indywidualną Rektora Politechniki Krakowskiej za osiągnięcia naukowe w roku 2019.

2020/11/15
Po postępowaniu kwalifikacyjnym oraz głosowaniu Kolegium Wydziału, dwie nasze Pracownice awansują na stanowiska profesora Politechniki Krakowskiej z dniem 15.11.2020. Pani dr hab. inż. Aneta Liber-Kneć - w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych oraz pani dr inż. Magdalena Kromka-Szydek - w grupie pracowników dydaktycznych.

2020/10/28
Walne Zgromadzenie Polskiej Akademii Umiejętności (PAU) wybrało nowych członków tej instytucji naukowej. Do grona członków korespondentów wybrany został prof. Błażej Skoczeń z Wydziału Mechanicznego PK. Informację wraz z gratulacjami przekazał uczelni sekretarz generalny PAU prof. Szczepan Biliński.

2020/10/14
Rada Naukowa Wydziału Mechanicznego nadała stopień doktora nauk technicznych pani Justynie Miodowskiej.
Obrona pracy doktorskiej "Symulacja procesu zrostu kości żuchwy z zastosowaniem nowego modelu przebudowy tkanki kostnej" odbyła się 30.09.2020. Promotorem pracy był dr hab. Jan Bielski, promotorem pomocniczym była pani dr inż. Magdalena Kromka-Szydek, a recenzentami byli dr hab. Wojciech Wolański z Politechniki Śląskiej oraz prof. dr hab. Michał Nowak z Politechniki Poznańskiej.
Praca pani dr Justyny Miodowskiej została wyróżniona.

2020/10/01
W czasie inauguracji roku akademickiego 2020/2021 wyróżniono pracowników naszego Instytutu. Pani dr Magdalena Kromka-Szydek oraz pan prof. Bogdan Bochenek otrzymali nagrody Dziekana WM za opisane niżej miejsca w studenckim konkursie na najlepszych dydaktyków.
Pani prof. Halina Egner otrzymała nagrodę Dziekana WM dla najlepszego (najlepiej publikującego) pracownika naukowego w grupie doktorów habilitowanych. Pani mgr Anna Wiśniewska otrzymała nagrodę Dziekana WM dla najlepszego (najlepiej publikującego) pracownika naukowego w grupie osób z tytułem zawodowym magistra. Pan dr Marek Kulig otrzymał nagrodę Dziekana WM za najlepsze osiągnięcia patentowe.
Pani dr inż. Magdalena Kromka-Szydek została odznaczona Medalem im. Komisji Edukacji Narodowej, przyznanym w roku 2019.

2020/06/24
Senat Politechniki Krakowskiej przyznał odznaczenia uczelniane za rok 2020.
Z naszego Instytutu pani dr inż. Magdalena Kromka-Szydek otrzymała Złotą Odznakę Politechniki Krakowskiej, a pani dr hab. inż. Aneta Liber-Kneć otrzymała Honorową Odznakę Politechniki Krakowskiej.

2020/06/10
W konkursie na najlepszego dydaktyka zorganizowanym przez Samorząd Studencki Wydziału Mechanicznego drugie miejsce (powrót "na podium") zajął pan profesor dr hab. inż. Bogdan Bochenek, a trzecie miejsce otrzymała pani dr inż. Magdalena Kromka-Szydek.
W kategorii najlepszego e-dydaktyka ponownie drugie miejsce przypadło profesorowi B. Bochenkowi.

2020/06/08
Na zebraniach wyborczych Wydziału Mechanicznego dokonano wyboru czterech członków nowego Senatu PK na kadencję 2020-2024. Z naszego Instytutu Senatorem-Elektem został profesor dr hab. inż. Bogdan Bochenek. Ponadto wybrano jednego elektora na potrzeby wyboru nowego Rektora PK. Wydziałowym elektorem został dr hab. inż. Jan Bielski.

2020/03/01
Pani magister inżynier Anna Wiśniewska rozpoczęła pracę w naszym Instytucie w Katedrze Mechaniki Ciał Odkształcalnych na stanowisku asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych.

2020/02/25
Pani dr inż. Aneta Liber-Kneć uzyskała stopień naukowy doktora habilitowanego w dziedzinie nauk technicznych, w dyscyplinie Inżynieria Materiałowa, nadany uchwałą Rady Wydziału Mechanicznego Technologicznego Politechniki Śląskiej w Gliwicach.

2019/12/13
JM Rektor Politechniki Krakowskiej wręczył Nagrody Rektora za działalność w ubiegłym roku. Z naszego Instytutu nagrodę za działalność dydaktyczną otrzymał pan profesor Bogdan Bochenek. Za działalność naukową nagrodę zespołową otrzymali panowie profesor Grzegorz Milewski i doktor Adam Ciszkiewicz. Zespół, w skład którego wchodzili panowie profesor Błażej Skoczeń, profesor Marek Kozień i doktor Jakub Tabin otrzymał nagrodę za działalność organizacyjną.

2019/12/12
Zmarła pani dr hab. inż. Zdzisława Kordas, profesor Politechniki Krakowskiej, była prodziekan, a potem Dziekan Wydziału Mechanicznego. Wiele lat pracowała w naszym Instytucie i dla wielu z obecnych pracowników była wykładowcą i nauczycielem.

2019/12/09
Zgromadzenie Ogólne Polskiej Akademii Nauk, podczas grudniowej, 140. sesji w Warszawie, wyłoniło nowych członków krajowych PAN. Prof. dr hab. inż. Błażej Skoczeń został wybrany członkiem korespondentem.

2019/12/02
Pan mgr inż. Rafał Schmidt, uczestnik Szkoły Doktorskiej PK, został zatrudniony w naszym Instytucie na stanowisku samodzielnego referenta technicznego na czas określony jednego roku. Pracuje w Centrum Projektowania Akceleratorów M-14.

2019/11/13
Rada Naukowa Wydziału Mechanicznego nadała stopień doktora nauk inżynieryjno technicznych w dyscyplinie inżynieria mechaniczna panu Damianowi Szubartowskiemu. Obrona pracy odbyła się 23. października. Promotorem był pan prof. dr hab. inż. Artur Ganczarski, a promotorem pomocniczym pan dr inż. Szymon Hernik.

2019/09/30
Z dniem 1 X 2019 pan dr inż. Jakub Tabin rozwiązał umowę o pracę z Politechniką Krakowską i przestał być naszym pracownikiem. W Instytucie rozpoczyna pracę na stanowisku asystenta w grupie pracowników dydaktycznych pani mgr inż. Gabriela Chwalik-Pilszyk. Została pracownikiem w Zakładzie Dynamiki Układów Materialnych.

2019/09/12
W dniach 8-12.09.2019 odbył się w Krakowie 4ty Polski Kongres Mechaniki i 23cia Międzynarodowa Konferencja Metod Komputerowych Mechaniki. Przewodniczącym komitetu organizacyjnego był profesor B. Skoczeń.

2019/06/03
W plebiscycie Samorządu Studentów na najlepszego dydaktyka na Wydziale pani dr inż. Elżbieta Augustyn zajęła trzecie miejsce.

2019/05/17
W czasie Święta Szkoły pracownicy naszego Instytutu otrzymali odznaczenia. Pan profesor Artur Ganczarski został odznaczony Złotym Medalem za Długoletnią Służbę. Pani dr hab. Halina Egner została odznaczona Srebrnym Medalem za Długoletnią Służbę oraz Złotą Odznaką PK. Pani dr Aneta Liber-Kneć została odznaczona Brązowym Medalem za Długoletnią Służbę, a pani dr Sylwia Łagan otrzymała Honorową Odznakę PK.
Nagrody i odznaczenia wręczali JM Rektor prof. J. Kazior oraz wojewoda małopolski (odznaczenia państwowe).

2019/03/20
Rada Wydziału Mechanicznego PK nadała stopień doktora nauk technicznych pani Elżbiecie Augustyn. Zamykająca przewód doktorski obrona pracy odbyła się 13.03.2019. Promotorem pracy doktorskiej był dr hab. inż. Marek Kozień, prof. PK, a promotorem pomocniczym dr inż. Daniel Ziemiański.

2019/03/02
Pan prof. dr hab. inż. Błażej Skoczeń został wskazanym przez Ministra przewodniczącym Komisji Ewaluacji Nauki (KEN), powołanej na podstawie nowej ustawy. KEN ma m.in. przeprowadzać ewaluację dyscyplin naukowych w uczelniach (proponując Ministrowi kategorie naukowe) oraz jakości kształcenia w szkołach doktorskich.

2019/03/01
Pan dr inż. Jakub Tabin przeszedł na stanowisko adiunkta naukowo dydaktycznego.

2018/12/14
JM Rektor Politechniki Krakowskiej prof. J. Kazior wręczył nagrody Rektora PK za rok 2017. Z naszego Instytutu nagrody otrzymali: pani dr inż. Sylwia Łagan za działalność dydaktyczną (głównie za wieloletnią opiekę nad aktywnie działającym kołem naukowym), pan prof. dr hab. inż. Bogdan Bochenek za działalność dydaktyczną (głównie za dwukrotnego laureata wydziałowego konkursu samorządu studenckiego na najlepszego dydaktyka Wydziału) oraz pan dr inż. Adam Ciszkiewicz za działalność naukową (głównie za obronioną z wyróżnieniem pracę doktorską).

2018/11/20
W pierwszym tygodniu października oraz w pierwszym tygodniu listopada profesor Holm Altenbach z Otto-von-Guericke-University w Magdeburgu prowadził (jako visiting professor) wykłady w języku angielskim dla studentów Wydziału Mechanicznego, w szczególności dla studentów semestru dyplomowego specjalności Mechanika Konstrukcji i Materiałów. Wykłady dotyczyły problemów obliczeniowych dla inżynierskich konstrukcji powierzchniowych oraz podstaw mechaniki ciał stałych.

2018/10/15
Decyzją Jego Magnificencji Rektora Politechniki Krakowskiej prof. dr. hab. inż. Jana Kaziora status profesora-seniora uzyskał pan prof. dr hab. inż. Krzysztof Szuwalski.

2018/10/03
Zmarł pan profesor dr hab. inż. Jacek Skrzypek. Uroczystości pogrzebowe z udziałem JM Rektora prof. J. Kaziora oraz dziekana Wydziału prof. J. Sładka odbyły się 12.10.2018 na cmentarzu Rakowickim w Krakowie.

2018/07/13
Na cmentarzu Rakowickim w Krakowie pożegnaliśmy ś.p. panią dr inż. Danutę Albińską, pracującą w naszym Instytucie (wtedy Instytucie Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn) w latach 1958-1993, wychowawczynię pokoleń inżynierów, autorkę podręczników dla studentów, wspaniałego dydaktyka, Osobę zawsze niezwykle życzliwą dla młodzieży akademickiej i współpracowników.

2018/06/20
Na posiedzeniu Rady Wydziału pan Dziekan prof. J. Sładek poinformował, że w studenckim konkursie na najlepszego dydaktyka Wydziału pan profesor Bogdan Bochenek również i w tym roku zajął "miejsce na podium" - tym razem jako laureat trzeciego miejsca.

2018/05/16
Na posiedzeniu Rady Wydziału pan Dziekan prof. J. Sładek poinformował, że profesor dr hab. inż. Błażej Skoczeń został powołany przez Ministra do Rady Konsultacyjnej Mapy Drogowej Infrastruktury Badawczej.

2018/05/11
W czasie Święta Szkoły pracownicy naszego Instytutu otrzymali odznaczenia i wyróżnienia. Pan dr Waldemar Łatas został odznaczony Srebrnym Medalem za Długoletnią Służbę. Pan dr hab. Marek Kozień, prof. PK otrzymał Medal im. KEN. Pan profesor Błażej Skoczeń został odznaczony Złotą Odznaką PK, a pan Roman Spolitakiewicz Honorową Odznaką PK. To ostatnie odznaczenie odebrał również pan dr Władysław Egner (przyznane rok temu). Ponadto panowie profesorowie Błażej Skoczeń i Jan Łuczko odebrali nagrody Rektora za osiągnięcia naukowe, wchodząc do grupy "liderów" nagradzanych dodatkowym wynagrodzeniem przez 12 miesięcy. Pan dr Adam Ciszkiewicz otrzymał nagrodę dla najmłodszego doktora wypromowanego na PK w 2017 roku, a dr hab. Grzegorz Milewski, prof. PK - nagrodę dla promotora najmłodszego doktora wypromowanego na PK w 2017.
Nagrody i odznaczenia wręczali JM Rektor prof. J. Kazior oraz wicewojewoda małopolski (odznaczenia państwowe) i pani małopolska kurator oświaty (Medal im. KEN).

2018/05/09
Odbyła się obrona pracy doktorskiej pana mgr. inż. Jakuba Tabina. Komisja jednogłośnie postanowiła wystąpić z wnioskiem do Rady Wydziału o nadanie Mu stopnia doktora nauk technicznych oraz o wyróżnienie pracy. Promotorem był pan prof. dr hab. inż. Błażej Skoczeń.

2018/02/15
Decyzją JM Rektora Politechniki Krakowskiej, po postępowaniach konkursowych i pozytywnych głosowaniach Rady Wydziału w dniu 31.01.2018, pan profesor dr hab. inż. Bogdan Bochenek został zatrudniony na stanowisku profesora zwyczajnego, a pan dr inż. Adam Ciszkiewicz na stanowisku adiunkta naukowo-dydaktycznego. Obaj z dniem 15.02.2018.

2018/01/31
Na posiedzeniu Rady Wydziału Mechanicznego PK pan dr inż. Adam Ciszkiewicz został uhonorowany nagrodą im. prof. Michała Życzkowskiego jako najmłodszy uzyskujący stopień doktora w roku 2017. Nagrodę wręczył syn Profesora pan Stefan Życzkowski.

2018/01/31
Dziekan Wydziału, prof. dr hab. inż. Jerzy Sładek wręczył, na posiedzeniu RW, wydziałową nagrodę dla profesora dr. hab. inż. Błażeja Skoczenia za osiągnięcia naukowe w roku 2016, którą prof. B. Skoczeń uzyskał w grupie profesorów tytularnych.

2017/10/01
Decyzją Jego Magnificencji Rektora Politechniki Krakowskiej prof. dr. hab. inż. Jana Kaziora status profesora-seniora uzyskali pan prof. dr hab. inż. Jacek Krużelecki oraz pan prof. dr hab. inż. Marek Książek.

2017/10/01
Od 1. października 2017 pan profesor dr hab. inż. Artur Ganczarski jest zatrudniony na stanowisku profesora zwyczajnego.

2017/09/29
W czasie uroczystej inauguracji roku akademickiego na Wydziale Mechanicznym Politechniki Krakowskiej wykład inauguracyjny wygłosił pan profesor dr hab. inż. Bogdan Bochenek. Został o to poproszony jako laureat pierwszej nagrody studentów WM PK w konkursie na najlepszego nauczyciela akademickiego Wydziału.

2017/09/01
W nowej kadencji władz instytutowych, 2017-2021, decyzją JM Rektora Politechniki Krakowskiej stanowisko dyrektora Instytutu objął dr hab. inż. Jan Bielski, prof. PK. Pan prof. dr hab. inż. Bogdan Bochenek objął stanowisko zastępcy dyrektora d.s. naukowych, a pani dr inż. Magdalena Kromka-Szydek - zastępcy d.s. dydaktycznych.
Kierownikiem Katedry Mechaniki Ciał Odkształcalnych, powstałej z połączenia Pracowni MCO i Zakładu MT, został prof. dr hab. inż. Bogdan Bochenek. Kierownikiem Zakładu Dynamiki Układów Materialnych został dr hab. inż. Marek Kozień, prof. PK, Zakładu Mechaniki Doświadczalnej i Biomechaniki - dr hab. inż. Grzegorz Milewski, prof. PK, a Centrum Projektowania Akceleratorów - prof. dr hab. inż. Błażej Skoczeń.

2017/06/09
Decyzją studentów Wydziału Mechanicznego, w głosowaniu w czasie dni mechanika, Najlepszym Nauczycielem Akademickim Wydziału Mechanicznego został wybrany pan profesor Bogdan Bochenek.

2017/05/12
Podczas uroczystego posiedzenia Senatu PK z okazji Święta Szkoły pan wicewojewoda krakowski, pani kurator oświaty i wychowania oraz JM Rektor wręczali pracownikom Politechniki odznaczenia państwowe, resortowe oraz uczelniane. Z naszego Instytutu dr hab. inż. Jan Bielski, prof. PK został odznaczony Medalem Złotym za Długoletnią Służbę; pani dr inż. Sylwia Łagan została odznaczona Medalem Brązowym za Długoletnią Służbę; pan dr hab. inż. Grzegorz Milewski, prof. PK otrzymał Medal im. Komisji Edukacji Narodowej; pan dr inż. Władysław Egner otrzymał Honorową Odznakę Politechniki Krakowskiej.

2017/04/19
W wyborach uzupełniających do Rady Wydziału Mechanicznego w grupie nauczycieli akademickich został wybrany dr inż. Waldemar Łatas.

2017/03/01
Od 1. marca 2017 dr hab. Jan Bielski jest zatrudniony na stanowisku profesora nadzwyczajnego.

2017/02/16
Na posiedzeniu Komitetu Mechaniki PAN profesor Błażej Skoczeń został wybrany jako reprezentant Mechaniki Polskiej w The Academic Assembly oraz w The Board of Directors kierującymi Międzynarodowym Centrum Nauk Mechanicznych (International Centre for Mechanical Sciences) CISM w Udine, Italia.

2017/02/15
Po obronie w dniu 1.02.2017 i decyzji Rady Wydziału Mechanicznego PK z dnia 15.02.2017 pan Adam Ciszkiewicz uzyskał stopień doktora w dziedzinie nauk technicznych, dyscyplinie mechanika, specjalności biomechanika. Obroniona praca doktorska została wyróżniona przez Radę Wydziału na wniosek komisji ds. przewodu doktorskiego.

2016/12/16
Odbyło się uroczyste wręczenie nagród JM Rektora PK za rok 2015. Z naszego Instytutu wyróżnieni zostali: prof. dr hab. inż. Krzysztof Szuwalski (nagroda indywidualna za całokształt dorobku), dr hab. inż. Halina Egner, prof. PK (nagroda indywidualna za działalność dydaktyczną), prof. dr hab. inż. Jacek Skrzypek, prof. dr hab. inż. Artur Ganczarski, dr hab. inż. Halina Egner, prof. PK, dr inż. Władysław Egner, dr inż. Szymon Hernik (nagroda zespołowa za działalność naukową) oraz prof. dr hab. inż. Artur Ganczarski (nagroda zespołowa za działalność organizacyjną).

2016/11/09
Odbyła się, z sukcesem, publiczna obrona pracy doktorskiej pana mgr. inż. Łukasza Łacnego. Promotorem był dr hab. inż. Piotr Cupiał, prof. AGH, kiedyś pracownik naszego Instytutu.

2016/10/28
Odbyło się spotkanie wszystkich pracowników Instytutu z Dziekanem WM profesorem dr. hab. inż. Jerzym Sładkiem. Dotyczyło wizji działania Instytutu oraz możliwości zatrudnienia adiunktów na stanowiskach dydaktycznych.

2016/10/01
Od października 2016 w Instytucie pracują cztery nowe osoby na stanowiskach asystentów naukowo dydaktycznych. Są to: mgr inż. Elżbieta Augustyn (Katedra Dynamiki Układów Materialnych), mgr inż. Adam Ciszkiewicz (Zakład Mechaniki Doświadczalnej i Biomechaniki), mgr inż. Justyna Miodowska (Zakład Mechaniki Ciał Stałych) oraz mgr inż. Damian Szubartowski (Pracownia Mechaniki Ciał Odkształcalnych).

2016/09/22
Jego Magnificencja Rektor Politechniki Krakowskiej prof. dr hab. inż. Jan Kazior nadał status profesora seniora PK panu profesorowi dr. hab. inż. Stanisławowi Mazurkiewiczowi.

2016/06/22
Seminarium Naukowe Instytutu Mechaniki Stosowanej, Prof. Andreas Menzel, TU Dortmund, Department of Mechanical Engineering, Institute of Mechanics/Lund University, Division of Solid Mechanics, Modelling and Simulation of Ferroic Materials

2016/06/01
Seminarium Naukowe Instytutu Mechaniki Stosowanej, mgr inż. Adam Ciszkiewicz, Modelowanie mechanizmu triady kręgosłupa lędźwiowego człowieka
oraz
mgr inż. Jakub Tabin, Modelowanie nieciągłego płynięcia plastycznego z uwzględnieniem lokalizacji odkształceń w temperaturach bliskich absolutnego zera.

2016/05/18
Po zakończeniu procedur wyborczych władz i organów przedstawicielskich na kadencję 2016-2020 profesor Błażej Skoczeń został członkiem Senatu PK, profesor Marek Kozień został prodziekanem Wydziału Mechanicznego, a doktor Szymon Hernik został członkiem Rady Wydziału.

2016/05/06
Na uroczystym, otwartym posiedzeniu Senatu Politechniki Krakowskiej z okazji Święta Szkoły pracownicy Instytutu zostali odznaczeni: dr hab. inż. Jan Bielski - Medalem im. KEN (wręczała krakowska kurator oświaty i wychowania); dr inż. Janusz Tarnowski - Honorową Odznaką Politechniki Krakowskiej (wręczał JM Rektor).

2016/03/01
Od dnia 1.03.2016 pani dr hab. inż. Halina Egner jest zatrudniona na stanowisku profesora nadzwyczajnego.

2016/02/04
Na posiedzeniu Komitetu Mechaniki PAN profesor Błażej Skoczeń został wybrany jednym z dwóch zastępców przewodniczącego na rozpoczętą kadencję. Ponadto, został on ponownie wybrany przewodniczącym Sekcji Mechaniki Materiałów KM PAN.

2016/01/20
Seminarium Naukowe Instytutu Mechaniki Stosowanej, dr inż. Magdalena Kromka-Szydek, Modelowanie inżynierskie w zagadnieniach chirurgii szczękowo-twarzowej.

2015/12/15
Jego Magnificencja Rektor profesor K. Furtak wręczył pracownikom Uczelni nagrody. Z naszego Instytutu nagrodę indywidualną za całokształt dorobku otrzymał pan profesor Marek Książek. Profesor Błażej Skoczeń otrzymał nagrodę indywidualną za działalność naukową oraz nagrodę indywidualną za działalność organizacyjną w związku z jubileuszem 70-cio lecia PK.

2015/11/27
Jego Magnificencja Rektor Politechniki Krakowskiej, prof. dr hab. inż. Kazimierz Furtak nadał status profesora-seniora panu profesorowi dr. hab. Józefowi Niziołowi oraz panu profesorowi dr. hab. inż. Jackowi Skrzypkowi.

2015/10/28
Na spotkaniu pracowników Instytutu podziękowano za wieloletnią pracę osobom przechodzącym na emeryturę, nie zatrudnianym już na umowę o pracę. Byli to prof. Józef Nizioł, prof. Jacek Skrzypek, prof. Jacek Krużelecki, dr Henryk Jodłowski, dr Zygmunt Basista.
Przypomniano o nowym zarządzeniu JM Rektora PK o możliwości uzyskania statusu profesora-seniora przez osoby emerytowane posiadające tytuł naukowy profesora.

2015/09/30
W dniach 27-30 września 2015 odbyło się XIV Sympozjum "Wpływ Wibracji na Otoczenie" zorganizowane przez Katedrę Dynamiki Układów Materialnych M-1 oraz Komitet Mechaniki PAN i Komisję Nauk Technicznych PAU.

2015/09/25
Zakład Mechaniki Doświadczalnej i Biomechaniki uczestniczył w Małopolskiej Nocy Naukowców 2015 organizowanej pod hasłem Małopolscy naukowcy zmieniają świat.
Prezentował wydarzenia: Różnobarwność rosy (osadzanie kropli wody na różnych powierzchniach), Odbij swoją stopę i sprawdź jak stoisz (program badający prawidłowe ułożenie stopy) oraz Narysuj idealne koło bez użycia cyrkla (sprawdzanie ruchomości nadgarstka).
Opiekunem wszystkich tych wydarzeń była pani dr inż. Sylwia Łagan.

2015/06/24
Pan mgr inż. Rafał Ortwein uzyskał stopień doktora nauk technicznych po publicznej obronie w dniu 22.06.2015. Promotorem pracy był prof. dr hab. inż. Błażej Skoczeń.

2015/06/03
Seminarium Naukowe Instytutu Mechaniki Stosowanej, Dr Tomasz Rusin, Dantec Dynamics GmbH Optyczne Metody Pomiaru Stanu Odkształcenia.

2015/06/03
Na zebraniu pracowników Instytutu przed seminarium naukowym poinformowano o zasadach podziału środków na podwyżkę wynagrodzeń w poszczególnych grupach pracowniczych.

2015/05/22
Podczas uroczystego posiedzenia Senatu JM Rektor prof. K. Furtak oraz byli rektorzy wręczali Medale 70-ciolecia Politechniki Krakowskiej. Projektantem Medalu jest prof. Doussa, a z naszego Instytutu zostali wyróżnieni profesorowie: J. Nizioł, B. Skoczeń, J. Skrzypek oraz K. Szuwalski.

2015/05/14
W czasie uroczystej akademii z okazji Jubileuszu 70-ciolecia Politechniki Krakowskiej, odbywającej się w teatrze im. J. Słowackiego w Krakowie, Marszałek Województwa Małopolskiego Marek Sowa wręczył profesorowi Błażejowi Skoczeniowi Złotą Odznakę Honorową Województwa Małopolskiego – Krzyż Małopolski. Pan profesor Jacek Krużelecki został odznaczony Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

2015/04/17
Podczas uroczystego spotkania JM Rektor prof. Kazimierz Furtak wręczył odznaczenia uczelniane. Z naszego Instytutu Złotą Odznaką Politechniki Krakowskiej został odznaczony pan dr hab. inż. Marek Kozień, prof. PK.

2015/03/25
Seminarium Naukowe Instytutu Mechaniki Stosowanej, dr hab. inż. Jerzy Pamin, prof. PK, Instytut Technologii Informatycznych w Inżynierii Lądowej, WIL PK Material instabilities – beyond small strain isothermal case.

2015/03/04
Odbyła się obrona pracy doktorskiej pana mgr. inż. Marcina Nowaka. Promotorem był prof. dr hab. inż. Marek Książek, a jednym z recenzentów dr hab. inż. Grzegorz Milewski, prof. PK. Praca została wyróżniona.

2015/01/30
Na spotkaniu pracowników Instytutu omawiano dorobek naukowy za rok 2014 oraz informowano w sprawie przygotowania ankiety okresowej oceny pracowników.

2014/12/16
Jego Magnificencja Rektor profesor K. Furtak wręczył pracownikom Uczelni nagrody. Z naszego Instytutu nagrodę indywidualną I stopnia za całokształt dorobku otrzymał pan profesor Jacek Krużelecki. Doktor Jan Bielski otrzymał nagrodę indywidualną III stopnia za osiągnięcia dydaktyczne.

2014/10/29
Seminarium Naukowe Instytutu Mechaniki Stosowanej, dr hab. inż. Aleksander Urbański, prof. PK, Instytut Geotechniki WIŚ, PK Cross-sectional FE analysis of non-linear composite beams under coupled action including bending, torsion and shear.

2014/10/22
Uchwałą Rady Wydziału Mechanicznego PK pani dr inż. Halina Egner uzyskała stopień naukowy doktora habilitowanego. Jest Ona pierwszym pracownikiem WM PK uzyskującym ten stopień w tzw. nowym trybie.

2014/06/26
Profesor dr hab. inż. Błażej Skoczeń, dyrektor Instytutu, został wybrany członkiem stowarzyszonym Komisji Nauk Technicznych PAU w Krakowie.

2014/06/04
Seminarium Naukowe Instytutu Mechaniki Stosowanej, mgr inż. Łukasz Łacny Neuronowa identyfikacja i tłumienie drgań wybranych oscylacyjnych układów mechanicznych.

2014/05/30
Pracownicy Instytutu zostali odznaczeni w czasie Święta Szkoły. Odznaczenia państwowe wręczał wice wojewoda małopolski, resortowe kurator oświaty i wychowania, a uczelniane JM Rektor Politechniki Krakowskiej. Pan profesor dr hab. inż. Marek Książek otrzymał Medal Komisji Edukacji Narodowej. Pan dr inż. Michał Prącik otrzymał Złoty Medal Za Wieloletnią Służbę. Pani dr inż. Magdalena Kromka-Szydek otrzymała Brązowy Medal Za Wieloletnią Służbę. Pan dr inż. Waldemar Łatas został odznaczony Honorową Odznaką Politechniki Krakowskiej.

2014/05/14
Dr inż. Jan Bielski uzyskał stopień doktora habilitowanego po kolokwium przed Radą Wydziału Mechanicznego PK.

2014/05/07
Seminarium Naukowe Instytutu Mechaniki Stosowanej, mgr inż. Jakub Tabin (w ramach otwarcia przewodu doktorskiego) Wieloskalowy model konstytutywny nieciągłego płynięcia plastycznego, uwzględniający efekt lokalizacji odkształceń w ekstremalnie niskich temperaturach.

2014/04/02
Seminarium Naukowe Instytutu Mechaniki Stosowanej, mgr inż. Rafał Ortwein Modelowanie konstytutywne i badania eksperymentalne przemiany martenzytycznej w skręcanych prętach w temperaturach kriogenicznych.

2014/03/05
Seminarium Naukowe Instytutu Mechaniki Stosowanej, dr inż. Szymon Hernik Wyznaczanie efektywnych macierzy sprężystości na przykładzie kompozytu jednokierunkowo zbrojonego Boron/Al.

2014/02/19
Decyzją Prezydenta RP, pan dr hab. inż. Artur Ganczarski, prof. PK uzyskał tytuł naukowy profesora. Wręczenie nominacji miało miejsce w Belwederze 26.03.2014.

2014/02/11
Seminarium Naukowe Instytutu Mechaniki Stosowanej, dr Katarzyna Tajs-Zielińska Optymalizacja topologiczna konstrukcji w ujęciu automatu komórkowego.

2014/01/15
Seminarium Naukowe Instytutu Mechaniki Stosowanej, dr inż Agnieszka Chojnacka-Brożek Analiza wytrzymałościowa koron zębów przedtrzonowych leczonych endodontycznie.

2013/12/04
Seminarium Naukowe Instytutu Mechaniki Stosowanej, dr hab. inż. Jan Łuczko, prof. PK Drgania parametryczne przewodów hydraulicznych wzbudzane pulsacyjnym przepływem.

2013/11/13
Seminarium Naukowe Instytutu Mechaniki Stosowanej, dr Aneta Ustrzycka, Ewolucja uszkodzeń wywołanych napromieniowaniem materiałów plastycznych, poddanych cyklicznym obciążeniom mechanicznym.

2013/11/13
Pani Agnieszka Chojnacka-Brożek uzyskała stopień doktora nauk technicznych.

2013/10/24
Rada Miasta Krakowa zdecydowała, że na terenie Krakowskiego Parku Technologicznego powstanie ulica imienia prof. Michała Życzkowskiego. Dotychczas była to bezimienna przecznica od Alei Jana Pawła II, o której nazwanie imieniem prof. Życzkowskiego wystąpiła Politechnika Krakowska oraz PAN. Nazwa ulicy zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2014 roku.

2013/10/01
W strukturze Instytutu zostal powołany nowy zakład. Jest to Zakład Mechaniki Ciał Stałych (M15), a jego kierownikiem jest prof. dr hab. inż. Błażej Skoczeń.

2013/10/01
Pani dr Aneta Ustrzycka została zarudniona na stanowisku adiunkta naukowego. Pan mgr inż. Rafał Ortwein został zatrudnony na stanowisku asystenta naukowego. Pan mgr inż. Łukasz Łacny rozpoczął pracę na stanowisku asystenta naukowo-dydaktycznego.

2013/10/01
Profesor Bogdan Bochenek został redaktorem serii "Mechanika" w Wydawnictwie Politechniki Krakowskiej.
Profesor Józej Nizioł zakończył ponad trzydiestoletnią pracę jako przewodniczący Komitetu Redakcyjnego Wydawnictw Naukowych PK.

2013/06/07
Odbyło się spotkanie pracowników Instytutu, na którym Dyrektor, prof. dr. hab. inż. Błażej Skoczeń poinformował o zasadach rozdziału podwyżki podstawy wynagrodzeń od 1.01.2013. Każdy z pracowników otrzymał informację o wysokości swojej podwyżki wynagrodzenia oraz został poinformowany o możliwości złożenia odwołania od decyzji do dnia 7.06.2013.

2013/05/15
Pod auspicjami JM Rektora PK, prof. dr. hab. inż. Kazimierza Furtaka miała miejsce uroczystość jubileuszu 75-lecia urodzin prof. dr. hab. Józefa Nizioła.


Uroczystość składała się z trzech części. Pierwsza, honorująca Jubilata, z udziałem Rodziny, JM Rektora PK, Dziekana Wydziału Mechanicznego prof. dr. hab. inż. Leszka Wojnara, przewodniczącego Komitetu Mechaniki PAN prof. dr. hab. inż. Tadeusza Burczyńskiego oraz około 150 gości z uczelni polskich i zagranicznych, a także z Politechniki Krakowskiej, miała miejsce w auli im. I. Stella-Sawickiego w budynku głównym PK, dzięki gościnności dziekana Wydziału Inżynierii Lądowej dr hab. inż. Tadeusza Tatary, prof. PK. Część druga, o nieoficjalnym charakterze, miała miejsce w Galerii GIL Politechniki Krakowskiej, gdzie zaproszono gości na poczęstunek. Trzecia część, prowadzona przez dyrektora Instytutu Mechaniki Stosowanej prof. dr. hab. inż. Błażeja Skoczenia, miała charakter sesji naukowej, w której (w sali senackiej) zaproszeni goście wygłosili referaty.
Zapraszamy do przeglądnięcia foto-kroniki tych wydarzeń (autor zdjęć J. Zych).

2013/05/10
Pracownicy naszego Instytutu otrzymali odznaczenia państwowe, wręczane przez wojewodę małopolskiego oraz JM Rektora Politechniki Krakowskiej profesora dr. hab. inż. Kazimierza Furtaka w dniu Święta Szkoły 10. maja 2013.
Pan dr hab. inż. Grzegorz Milewski, prof. PK oraz pan inż. Antoni Staśkiewicz zostali odznaczeni Złotym Medalem za Wieloletnią Służbę. Pan dr hab. inż. Marek Kozień, prof. PK oraz dr inż. Marek Kulig zostali odznaczeni Srebrnymi Medalami za Wieloletnią Służbę. Wszystkie te odznaczenia zostały przyznane w roku 2012.
Pan dr inż. Szymon Hernik otrzymał Nagrodę Rektora PK 3. stopnia za przygotowanie E-kursu Wytrzymałość Materiałów - Informatyka.

2013/04/17
Grupa pracowników Instytutu oraz grupa doktorantów uczestniczyła w wizycie w Europejskim Centrum Badań Nuklearnych, CERN, w Genewie od 17 do 21 kwietnia 2013. Wyjazd był zorganizowany przez Sekcję Mechaniki Materiałów Komitetu Mechaniki PAN. Oprócz zwiedzania instalacji LHC uczestnicy wzięli udział w konferencji Advanced Mechanics in Accelerator Technology, organizowanej wspólnie z naukowcami z CERNu.
Więcej informacji. Informacja o wizycie została też umieszczona na stronie Polskiej Akademii Nauk w zakładce Portal Wiedzy

2013/03/27
Zebranie wszystkich pracowników Instytutu w sprawie oceny parametrycznej jednostek naukowych oraz oceny nauczycieli akademickich. Prowadził dyrektor Instytutu prof. dr hab. inż. Błażej Skoczeń.

2013/03/20
Profesor dr hab. Józef Nizioł został Członkiem Czynnym Polskiej Akademii Umiejętności.

2013/01/30
Uroczyste odsłonięcie tablicy pamiątkowej profesora Michała Życzkowskiego przed aulą A3 Wydziału Mechanicznego na kampusie w Czyżynach.
Dokonano też wręczenia nagrody im. Profesora Michała Życzkowskiego dla młodego doktora.
Zapraszamy do przeglądnięcia foto-kroniki tego wydarzenia (autor zdjęć J. Zych).

2013/01/17
Pan dr hab. inż. Bogdan Bochenek, prof. PK uzyskał tytuł naukowy profesora.

2013/01/02
Od roku 2013 prof. Błażej Skoczeń pełni funkcję członka Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych (KEJN), który jest organem opiniodawczo-doradczym ministra nauki i szkolictwa wyższego. Minister powołuje członków Komitetu spośród kandydatów zgłoszonych przez środowisko naukowe i środowiska społeczno-gospodarcze. Kadencja trwa cztery lata.

2012/12/18
Pracownicy Instytutu dr hab. inż. Grzegorz Milewski, prof. PK oraz dr Katarzyna Tajs-Zielińska zostali wyróżnieni nagrodami indywidualnymi 1. stopnia JM Rektora Politechniki Krakowskiej za działalność naukową. Pan dr hab. inż. Grzegorz Milewski otrzymał również nagrodę zespołową Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za osiągnięcia dydaktyczne.

2012/11/28
Seminarium Naukowe Instytutu Mechaniki Stosowanej, Prof. Miłosz Wnuk, MECHANISMS OF TIME-DEPENDENT FRACTURE IN INELASTIC SOLIDS. (summary)

2012/10/15
Pani mgr Aneta Ustrzycka została zatrudniona na stanowisku asystenta naukowego.

2012/10/01
Stanowisko profesora Politechmiki Krakowskiej dla dr. hab. inż. Marka Kozienia.

2012/09/19
Seminarium Naukowe Instytutu Mechaniki Stosowanej, Professor Frederic Barlat Director Application and Solution Center, Director Materials Mechanics Laboratory GIFT-POSTECH, Pohang University, Material Modeling for Sheet Metal Forming Simulations

2012/09/14
Oddanie po remoncie nowych pomieszczeń w sali 507 na V p. w budynku gównym WM. Dzięki rearanżacji układu powstały cztery pomieszczenia kameralne (w tym dwa nowe), salka herbatkowa, serwerownia i sala mini-konferencyjna.

2012/05/11
Pracownicy naszego Instytutu otrzymali odznaczenia państwowe i uczelniane, wręczane przez wicewojewodę małopolskiego oraz JM Rektora Politechniki Krakowskiej profesora dr. hab. inż. Kazimierza Furtaka w dniu Święta Szkoły 11. maja 2012.
Panowie dr inż. Zygmunt Basista oraz prof. dr hab. inż. Krzysztof Szuwalski zostali odznaczeni Złotym Medalem za Wieloletnią Służbę. Pani dr inż. Magdalena Kromka-Szydek zostala odznaczona Brązowym Medalem za Wieloletnią Służbę.
Pan dr hab. inż. Artur Ganczarski, prof. PK otrzymał Medal Komisji Eukacji Narodowej. Wszystkie te odznaczenia zostały przyznane w roku 2011.
Panowie dr hab. inż. Bogdan Bochenek, prof. PK oraz dr hab. inż. Artur Ganczarski, prof. PK zostali odznaczeni Złotą Odznaką Politechniki Krakowskiej.
Pani dr inż. Magdalena Kromka-Szydek została odznaczona Honorową Odznaką Politechniki Krakowskiej.

2012/03/15
Zatrudnienie na stanowisku asystenta naukowo-dydaktycznego w Zakładzie Mechaniki Doświadczalnej i Biomechaniki pani mgr inż. Agnieszki Chojnackiej-Brożek.

2012/02/20
Seminarium Naukowe Instytutu Mechaniki Stosowanej, Prof. Holm Altenbach, Constitutive Modeling in Creep Mechanics – Classical Models and Some Improvements. (summary)

2011/12/20
Pracownicy naszego Instytutu otrzymali nagrody JM Rektora Politechniki Krakowskiej. Profesor Błażej Skoczeń - nagroda indywidualna pierwszego stopnia za działalność naukową. Profesor Jacek Skrzypek, profesor Artur Ganczarski, doktor Halina Egner oraz doktor Szymon Hernik - nagroda zespołowa pierwszego stopnia za działalność naukową. W zespole byli jeszcze profesor Aleksander Muc oraz magister Marcin Cegielski.

2011/11/23
Seminarium Naukowe Instytutu Mechaniki Stosowanej. Prezentacja możliwości badawczych oraz oferty aparaturowej w zakresie mikroskopii optycznej i elektronowej oraz tomografii przez przedstawiciela firmy Carl Zeiss.

2011/11/09
Seminarium Naukowe Instytutu Mechaniki Stosowanej, prof. dr hab. inż. Błażej Skoczeń, Projekty Badawcze w Narodowym Centrum Nauki.

2011/10/26
Seminarium Naukowe Instytutu Mechaniki Stosowanej Referat: Prof. Miłosz Wnuk, Time dependent fracture mechanics.

2011/10/01
Zatrudnienie na stanowisku asystenta naukowo-dydaktycznego w Katedrze Mechaniki Technicznej pani dr Katarzyny Tajs-Zielińskiej.

2011/10/01
JM Rektor przeniósł dr. inż. Stanisława Kuciela do Instytutu Inżynierii Materiałowej na wniosek dyrektora M2, za zgodą dyrektora M1 oraz akceptacją dziekana.

2011/06/10
W roku 2011 przypadło 20-lecie współpracy Politechniki Krakowskiej z Europejską Organizacją Badań Jądrowych, CERN. W ramach tej współpracy Politechnika wniosła olbrzymi wkład do projektu największego na świecie instrumentu naukowego jakim jest Wielki Zderzacz Hadronów LHC (Large Hadron Collider). Aby podsumować ten okres i wytyczyć szlaki dalszej współpracy Komitet Organizacyjny obchodów 20-lecia współpracy PK-CERN, pod przewodnictwem JM Rektora PK, postanowił zorganizować sesję naukową połączoną z podpisaniem umowy o dalszej współpracy pomiędzy Politechniką Krakowską i CERNem.
Uroczystość podpisania umowy o współpracy odbyła się w dniu 10 czerwca 2011 w sali Senatu PK w godzinach przedpołudniowych. Natomiast sesja naukowa poświęcona historii współpracy i osiągnięciom badawczym odbyła się na Wydziale Mechanicznym PK w auli A1 w godzinach 14.00-17.00.

2011/06/04
Zmarł dr inż. Adam Wróblewski.

2011/05/27
Pan dr inż. Stanisław Kuciel otrzymał list gratulacyjny od JM Rektora PK prof. Kazimierza Furtaka jako opiekun studentki Wydziału Mechanicznego, pani Pauliny Kuźniar, wyróżnionej w konkursie Dziewczyny przyszłości .

2011/05/11
Odznaczenia uczelniane dla pracowników Instytutu, wręczane w czasie Świętta Szkoły:
prof. K. Szuwalski - Medal Zasłużony dla Politechniki Krakowskiej - najwyższe odznaczenie uczelniane
dr H. Egner - Honorowa Odznaka Politechniki Krakowskiej

2011/04/27
Seminarium Naukowe Instytutu Mechaniki Stosowanej Referat autorstwa dr. hab. Zbisława Tabora, Ocena własności kości beleczkowej na podstawie obrazów niskiej rozdzielczości.

2011/03/25
Stanowisko profesora zwyczajnego na czas nieokreślony dla profesora Jacka Krużeleckiego i profesora Marka Książka.

2011/03/23
Seminarium Naukowe Instytutu Mechaniki Stosowanej Referat autorstwa dr inż. Haliny Egner, Modelowanie konstytutywne sprzężonych problemów mechaniki materiałów dyssypatywnych.

2011/01/28
Stanowisko profesora zwyczajnego na czas nieokreślony dla profesora Błażeja Skoczenia.

2011/01/26
Seminarium Naukowe Instytutu Mechaniki Stosowanej Referat autorstwa: Zenon Waszczyszyn, Ewa Pabisek, Joanna Kaliszuk, Hybrydowe układy obliczeniowe w mechanice konstrukcji. Referat wygłosił prof. dr hab. inż. Zenon Waszczyszyn

2011/01/05
Seminarium Naukowe Instytutu Mechaniki Stosowanej dr inż. Henryk Sanecki
Problemy kontaktu i pękania w analizie wytrzymałościowej elementów maszyn.

2010/12/09
Seminarium Naukowe Instytutu Mechaniki Stosowanej dr Andrzej Siemko (CERN)
Nowe projekty naukowe rozwijane w Europejskiej Organizacji Badań Jądrowych CERN.

2010/12/08
Seminarium Naukowe Instytutu Mechaniki Stosowanej dr hab. inż. Witold Cecot, prof. PK; mgr inż. Marta Serafin
Dwuskalowe modelowanie niesprężystych materiałów niejednorodnych za pomocą „hp” –adaptacyjnej metody elementów skończonych.

2010/10/30
Nagroda Rektora PK dla profesora Jacka Skrzypka za całokształt dorobku.

2010/10/27
Spotkanie wszystkich pracowników naukowo-dydaktycznych w sprawie oceny parametrycznej, omówienia dorobku punktowego za publikacje naukowe oraz wskazania kierunków rozwoju i działalności naukowej prowadził dyrektor prof. B. Skoczeń.

2010/10/22
Uroczyste odsłonięcie tablicy pamiątkowej tablica na domu przy ul. Żuławskiego 4 w Krakowie, której projekt wykonał profesor Stefan Dousa, na domu przy ul. Żuławskiego 4, gdzie mieszkał i pracował ś.p. profesor Michał Życzkowski.

2010/10/03
Odznaczenia uczelniane dla pracowników Instytutu:
prof. S. Mazurkiewicz oraz prof. J. Skrzypek - Medal Zasłużony dla Politechniki Krakowskiej - najwyższe odznaczenie uczelniane
dr M. Prącik - Złota Odznaka Politechniki Krakowskiej

2010/10/01
Od roku akademickiego 2010/2011 Instytut dysponuje nową pracownią komputerową do prowadzenia zajęć laboratoryjnych. Jest to sala 23B na VI p. budynku głównego WM wyremontowana i wyposażona w komputery, biurka, tablicę multimedialną, rzutnik ze środków MRPO, środków Wydziału oraz środków własnych Instytutu. W ramach remontu oddano też salę seminaryjną 23A, wyposażoną w rzutnik przez nasz Instytut.

2010/09/27
Katedra Dynamiki Układów Materialnych organizuje w dniach 27-30 września 2010 XII Sympozjum "Wpływ Wibracji na Otoczenie". Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie Sympozjum.

2010/06/02
Seminarium Naukowe Instytutu Mechaniki Stosowanej Prof. Marcin Ostoja - Starzewski University of Illinois at Urbana – Champaign
Losowe mikrostruktury, efekty skali i mechanika stochastyczna. (Random microstructures, scaling to RVE and stochastic mechanics).

2010/04/26
Przyjęcie do pracy starszego technika na staż: mgr inż. Dawid Marcinek

2010/04/13
Seminarium Naukowe Instytutu Mechaniki Stosowanej Professor Holm Altenbach Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, On the modeling of nanostructures with the help of the classical continuum mechanics Professor Miłosz Wnuk University of Wisconsin, Milwaukee, Quantum and Fractal Nature of Fracture in Solids

2010/04/12
12. kwietnia 2010 pod hasłem "Śladami Wielkiego Mistrza" obchodziliśmy osiemdziesiątą rocznicę urodzin ś.p. Profesora Michała Życzkowskiego. Obchody składały się z trzech części:
 1. uroczystego posiedzenia Senatu Politechniki Krakowskiej pod przewodnictwem JM Rektora prof. Kazimierza Furtaka, z udziałem JE kardynała F. Macharskiego, zaproszonych gości z Polski i zagranicy oraz członków rodziny Profesora z małżonką panią Teresą Życzkowską, dziećmi i wnukami; wśród gości zagranicznych byli: prof. Herbert Mang z Wiednia, prezes Austriackiej Akademii Nauk, prof. Hans Irschik z Linzu, prof. Holm Altenbach z Halle, prof. Dieter Wiechert z Aachen, prof. Miłosz Wnuk z Milwaukee; z Polski przybył m.in. prof. Witold Gutkowski, przewodniczący Komitetu Mechaniki Polskiej Akademii Nauk, a prof. Michał Kleiber, prezes Polskiej Akademii Nauk, przysłał okolicznościowy adres.
 2. otwarcia gabinetu profesora M. Życzkowskiego w Muzeum Politechniki Krakowskiej
 3. sesji naukowej w auli im. Profesora Michała Życzkowskiego na kampusie WM PK w Czyżynach.
Zapraszamy do przeglądnięcia foto-kroniki tego wydarzenia (autor zdjęć J. Zych).

2010/04/01
Przyjęcie do pracy asystentów na staż: dr inż. Szymon Hernik, mgr inż. Daniel Ziemiański

2010/03/17
Seminarium Naukowe Instytutu Mechaniki Stosowanej dr inż. Halina Egner
(referat w ramach przygotowania rozprawy habilitacyjnej) Modelowanie konstytutywne materiałów dyssypatywnych.

2009/12/09
Seminarium Naukowe Instytutu Mechaniki Stosowanej dr hab. inż. Grzegorz Milewski, prof. PK Równania konstytutywne i modele fizyczne tkanki kostnej.

2009/11/16
Medal Złoty Za Długoletnią Służbę (Prezydent RP) dla prof. J. Skrzypka

2009/11/04
Seminarium Naukowe Instytutu Mechaniki Stosowanej dr hab. inż. Artur Ganczarski, prof. PK, prof. dr hab. inż. Jacek Skrzypek Coupled thermo-elasto-plastic-damage models and application to some innovative materials.

2009/10/14
Seminarium Naukowe Instytutu Mechaniki Stosowanej dr inż. Grzegorz Cieplok Stany nieustalone w nadrezonansowych maszynach wibracyjnych.

2009/10/01
honorowa odznaka PK dla dr. hab. inż. Artura Ganczarskiego

2009/10/01
Nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla profesora J. Nizioła "Za wybitny wkład w rozwój gospodarki"

2009/10/01
Nagroda zespołowa 1. stopnia Rektora PK za Działalność Naukową - prof. J.Skrzypek, dr hab. A.Ganczarski, dr H.Egner

2009/09/30
Zakład Mechaniki Doświadczalnej i Biomechaniki Instytutu Mechaniki Stosowanej organizuje kolejne, XII Seminarium Tworzywa Sztuczne w Budowie Maszyn, w Krakowie od 28 do 30 września br. Pragniemy podkreślić, że jest to Seminarium o najdłuższych w Polsce tradycjach, organizowane przez nasz Zakład cyklicznie, co 3 lata od 1976 roku. Przewodniczącym komitetu naukowego jest prof. dr hab. inż. Stanisław Mazurkiewicz, a komitetem organizacyjnym kieruje dr inż. Stanisław Kuciel. Po dalsze szczegóły zapraszamy na stronę Seminarium.

2009/09/18
zmarł dr inż. Adam Bar

2009/07/24
W dniach 19-24 lipca 2009 odbyła się konferencja 7th International Symposium on Vibration of Continuous Systems, Zakopane, Poland. Przewodniczącym komitetu organizacyjnego był dr hab. inż. Piotr Cupiał z Instytutu Mechaniki Stosowanej PK.
Po szczegółowe informacje zapraszamy na stronę organizatorów

2009/06/17
kolokwium habilitacyjne dr inż. Piotra Cupiała

2009/06/03
Seminarium Naukowe Instytutu Mechaniki Stosowanej Wizyta delegacji University of Wisconsin Milwaukee, USA (informacja o wizycie)
 1. Dr. Michael Lovell, dziekan, Informacja o zakresie badań naukowych prowadzonych na Wydziale Inżynierii i Nauk Stosowanych (College of Engineering and Applied Science) w następujących dziedzinach: Mechanical Engineering, Materials Engineering and Advanced Manufacturing, Biomedical Engineering, Computer Science.
 2. prof. Miłosz Wnuk, From Macro To Meso And Nano Material Failure. Quantized Cohesive Model For Fractal Cracks.(informacja o Autorze i streszczenie referatu)


2009/05/27
Profesor Józef Nizioł otrzymał godność Honorowego Profesora Politechniki Warszawskiej.

2009/05/15
Profesor Józef Nizioł otrzymał od kapituły dziecięcej Order Błękitnej Niezapominajki za gorące serce życzliwe dzieciom.

2009/05/06
Seminarium Naukowe Instytutu Mechaniki Stosowanej prof. dr hab. inż. Marek Książek Badania doświadczalne i modelowanie dynamicznych reakcji człowieka - operatora narzędzi ręcznych, optymalna wibroizolacja hybrydowego modelu układu ręka - ramię.

2009/04/08
Seminarium Naukowe Instytutu Mechaniki Stosowanej prof. dr hab. inż. Błażej Skoczeń Zjawiska zachodzące w materiałach odkształcanych plastycznie w temperaturach kriogenicznych. Doświadczenia, modelowanie i zastosowania.

2009/01/29
Spotkanie wszystkich pracowników Instytutu, w obecności Dziekana Wydziału profesora Leszka Wojnara w celu podziękowania profesorowi Józefowi Niziołowi za wieloletnie kierowanie Instytutem oraz przekazania informacji na temat dalszego rozwoju Instytutu Mechaniki Stosowanej przez nowego dyrektora profesora Błażeja Skoczenia. Na spotkaniu profesor dr hab. J.Nizioł otrzymał dyplom inżyniera honoris causa w uznaniu Jego osiągnięć inżynierskich.

2009/01/15
Medal Zasłużony dla Ziemi Łańcuckiej dla profesora Józefa Nizioła

2008/12/15
Wręczenie nominacji profesorskiej dla prof. B. Skoczenia przez Prezydenta R.P.

2008/11/28
Odznaczenia państwowe: prof. Marek Książek - Złoty Medal za Długoletnią Służbę; prof. Błażej Skoczeń - Srebrny Medal za Długoletnią Służbę; dr Piotr Trzeciak - Brązowy Medal za Długoletnią Służbę; dr Michał Prącik - Srebrny Krzyż Zasługi

2008/11/11
Tytuł Honorowego Obywatela miasta Nowy Wiśnicz dla Profesora Józefa Nizioła

2008/10/01
Złota Odznaka Politechniki Krakowskiej - dr hab. inż. Grzegorz Milewski, prof. PK

2008/10/01
Nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego - prof. dr hab. Józef Nizioł, za całokształt dorobku naukowo-dydaktycznego i organizacyjnego

2008/10/01
Nagroda Rektora Politechniki Krakowskiej - dr hab. inż. Marek Kozień, indywidualna za osiągnięcia naukowe

2008/10/01
Nagroda Rektora Politechniki Krakowskiej - dr hab. inż. Bogdan Bochenek, prof. PK i prof. dr hab. inż. Jacek Krużelecki, zespołowa za osiągnięcia naukowe

2008/06/20
Nominacje profesorskie dla prof. Jacka Krużeleckiego i prof. Marka Książka