DYDAKTYKA
Informacje ogólne

Działalność dydaktyczna związana jest głównie z zajęciami (wykładami, ćwiczeniami, projektami, seminariami, laboratoriami oraz laboratoriami komputerowymi) prowadzonymi dla studentów obu stopni kształcenia na wszystkich kierunkach Wydziału Mechanicznego PK.

Są to zarówno przedmioty podstawowe (Mechanika ogólna, Wytrzymałość materiałów), kierunkowe (Systemy i zastosowania inżynierskie MES, Analiza konstrukcji za pomocą MES, Analiza wytrzymałości konstrukcji, Metody optymalnego kształtowania, Metody doświadczalne mechaniki materiałów i konstrukcji, Numeryczne metody rozwiązywania zagadnień drganiowych i akustycznych, Dynamika maszyn, Dynamika układów zautomatyzowanych, Dynamika człowieka, Miernictwo dynamiczne, Podstawy automatyki, Podstawy sterowania cyfrowego, Teoria układów dyskretnych, Wpływ wibracji i hałasu na człowieka, Teoria sygnałów, Analiza sygnałów w anatomii klinicznej, Biopomiary, Aparatura medyczna, Modelowanie materiałów dla ekstremalnych temperatur, Materiały polimerowe, Biokompozyty polimerowe, Biomateriały, Inżynieria tkankowa, Metody badań biomateriałów i tkanek, Implanty i sztuczne narządy, Biomechanika inżynierska, Biomechanika rehabilitacyjna, Modelowanie 3D w biomechanice), jak i specjalnościowe (Podstawy teorii sprężystości, Modele i metody plastyczności, Modele i metody reologii, Stateczność konstrukcji, Podstawy mechaniki nowoczesnych materiałów, Diagnostyka maszyn, Protezy i aparaty medyczne, Sprzęt szpitalny i aparatura analityczna, Bioinżynieria i biomateriały w stomatologii).

Przedmioty specjalnościowe związane są z prowadzonym przez Katedrę kierunkiem Inżynieria Biomedyczna (opiekun: dr inż. Magdalena Kromka-Szydek, prof. PK) oraz specjalnościami Mechanika Konstrukcji i Materiałów (opiekun dr inż. Władysław Egner) i Komputerowo Wspomagane Projektowanie Inzynierskie (opiekun: prof. dr hab. inż. Bogdan Bochenek) prowadzonymi w ramach kierunku Mechanika i Budowa Maszyn.

Dodatkowo w ofercie Katedry od roku akad. 2012/2013 znajduje się specjalność prowadzona w języku angielskim Advanced Computational Mechanics (opiekun: dr hab. inż. Marek Kozień, prof. PK), w ramach której odbywają się zajęcia z przedmiotów tj.: Strength of materials, Theory of elasticity, Theory of plasticity, Engineering mathematics, Advanced mechanics of structures with constitutive modeling, Quantum mechanics and fundamentals of accelerator design, General mechanics, Experimental methods in mechanics, Vibrations and waves, Acoustics, Structural acoustics and control of vibrations, Identification and simulation of dynamical systems, Numerical methods, Finite element method, Energy modelling in mechanics, Modeling of materials in extremal temperatures and rheology.

W zakresie prowadzonych na Wydziale studiów trzeciego stopnia (studia doktoranckie) pracownicy Katedry prowadzą zajęcia z następujących przedmiotów: Mechanika ośrodków ciągłych, Mechanika ciała stałego, Constitutive modelling of materials, Reologia, Współczesne metody inżynierskiej optymalizacji, Stateczność i optymalizacja konstrukcji, Projektowanie akceleratorów cząstek elementarnych, Mechanika pól sprzężonych, Vector, matrix and calculus in computational mechanics, Mechanika materiałów w ekstremalnych temperaturach, Mechanika analityczna, Analiza sygnałów, Drgania układów ciągłych i akustyka strukturalna, Wybrane zagadnienia modelowania i wibroizolacji układów biomechanicznych, Biomechanika, Biomateriały.

Pozostała działalność pracowników Katedry w zakresie dydaktyki dotyczy:

 • przygotowywania miniskryptów, opracowań oraz pomocy dydaktycznych umożliwiających studentom przyswajanie wiedzy,
 • prowadzenia kół naukowych,
 • organizacji praktyk studenckich,
 • udzielania indywidualnej pomocy dla studentów zainteresowanych rozwojem poza zakresem studiów poprzez możliwość udziału w badaniach prowadzonych przez pracowników, uczestnictwo w konferencjach tematycznych, a także skierowanie do placówek naukowych oraz instytucji w trakcie realizacji prac dyplomowych.
Materiały do zajęć

12B1, 12B2
   Podstawy wytrzymałości materiałów
   wykład
      materiały do wykładów i ćwiczeń - cz. 1
      materiały do wykładów i ćwiczeń - cz. 2


41M4, 41M5, 41S1, 41U1
   Wytrzymałość konstrukcji, studia magisterskie
   wykład
      proste stany sprężysto-plastyczne
      zagadnienia kołowo-symetryczne
      powłoki obrotowo symetryczne w stanie błonowym
      technologiczna teoria plastyczności


Tematy projektów z Wytrzymałości
 1. Nośność graniczna belek statycznie niewyznaczalnych
 2. Metoda Maxwella-Mohra obliczania przemieszczeń. Metoda sił
 3. Stateczność
 4. Zginanie z udziałem siły podłużnej. Zginanie ukośne. Pręty zakrzywione
 5. Podstawowe równania teorii sprężystości
 6. Skręcanie prętów o przekroju niekołowym
 7. Wytrzymałość złożona - zginanie ze skręcaniem
 8. Wytrzymałość złożona - zginanie ze ścinaniem
 9. Powłoki cienkościenne - stan błonowy
 10. Cylindry grubościenne
 11. Tarcze wirujące
 12. Płyty
Miniskrypty

"Miniskrypty" to pomoce dydaktyczne opracowywane przez pracowników Instytutu Mechaniki Stosowanej (i dawniej Instytutu Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn) jako pomoc do ćwiczeń i uzupełnienie do wykładów, głównie z Wytrzymałości Materiałów. Ich cyfrowe wersje, umieszczone poniżej w formacie .pdf nadal mogą być przydatne studentom oraz stanowią historyczną dokumentację dydaktycznej pracy Instytutu.