KONKURS STYPENDIALNY na kierunku zamawianym INFORMATYKA nr projektu POKL 04.01.02-00-107/10 dofinansowanego z EFS

  • Warunki przystąpienia do Konkursu i tryb przyznawania stypendiów określa Regulamin.

  • W I semestrze studiów zamawianych przyznawanych jest 40 stypendiów w wysokości 900zł/m-c na podstawie listy rankingowej z rekrutacji.W semestrach II-VII przyznawaych jest 15 stypediów w wysokości 1000zł/m-c.

  • Aby przystąpić do Konkursu należy do wyznaczonego dnia włącznie złożyć indywidualny wniosek o przyznanie stypendium.

  • Dokument podpisujemy w obecności osoby odbierającej wnioski, która odnotuje datę wpływu wniosku.

Regulamin konkursu stypendialnego oraz wykładnia regulaminu na dany semestr znajdują się w zakładce dokumenty