„Spotkajmy się na Informatyce”
PROJEKT STUDIÓW ZAMAWIANYCH NA KIERUNKU INFORMATYKA
nr POKL 04.01.02-00-107/10 dofinansowany z EFS

Celem projektu STUDIÓW ZAMAWIANYCH przyznanego w drodze konkursu do realizacji na Wydziale Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej Politechniki Krakowskiej jest doskonalenie jakości kształcenia i zwiększenie liczby absolwentów kierunku INFORMATYKA. Projekt wspomagany z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki jest przewidziany do realizacji w okresie 5 lat i będzie obejmował studentów studiów I stopnia rekrutowanych w latach 2010 i 2011.

W projekcie respektowana będzie zasada równych szans i możliwości rozwoju dla wszystkich studentów bez względu na płeć, niepełnosprawności itp.. Ponadto zostaną zapewnione warunki równego dostępu kobiet do zdobycia wykształcenia w cenionym na rynku pracy zawodzie inżyniera informatyka oraz przyszłej pracy zawodowej w zakresie technologii informacyjnych poprzez aktywne przełamywanie istniejących w tym zakresie barier.

CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU

* 1. Nabór w latach 2010/2011 i 2011/2012 corocznie po 140 studentów/studentek.

* 2. System stypendialny premiujący uzyskiwane wyniki w nauce i planowy przebieg studiów (40 stypendiów na I semestrze studiów w wysokości 900 zł/m-c, 15 stypendiów w semestrach II-VII w wysokości 1000zł/m-c).

* 3. Obowiązkowe, bezpłatne zajęcia wyrównawcze z matematyki i fizyki dla 80 studentów w I semestrze nauki.

* 4. Bezpłatny, intensywny, trzyletni kurs języka angielskiego dla wszystkich studentów kierunku INFORMATYKA ukierunkowany na umiejętność czytania, pisania, komunikacji i prezentacji ze szczególnym uwzględnieniem obszaru nauki, techniki i technologii informacyjnych.

* 5. Bezpłatne specjalistyczne kursy organizowane przez uczelnię (sieci komputerowe CISCO, sterowniki programowalne PLC, programowanie układów cyfrowych FPGA).

* 6. Studenckie koło naukowe wspierane finansowo i wyposażone we własny serwer zakupiony ze środków programu.

* 7. Program płatnych praktyk wakacyjnych i płatnych 2-3 miesięcznych staży w firmach z branży IT oraz udział w projektach badawczych zleconych bezpośrednio przez przedsiębiorstwa.

* 8. Cykliczne spotkania z przedstawicielami nauki i firm informatycznych pokazujące nowoczesne zastosowania informatyki i tendencje rozwojowe technologii informacyjnych.

Oczekujemy, że w wyniku realizacji programu studiów zamawianych zwiększy się liczba absolwentów kierunku INFORMATYKA na Wydziale Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej Politechniki Krakowskiej a dodatkowe elementy programu podniosą atrakcyjność studiów i poziom wykształcenia, zwiększając tym samym konkurencyjność naszych absolwentów na rynku pracy.

pdf O PROJEKCIE - O PROJEKCIE