AKTUALNOŚCI

PLANOWANE WYKŁADY

05.11.2013

Serdecznie zapraszamy na wykład projektowy w dniu 14.11.2013. Tym razem naszymi gośćmi będą:

Kazimierz Heczko, Robert Siwek
Microsys, Ostrava
"System PROMOTIC SCADA"

termin: 14.11.2013 r.
godzina: 14:30
miejsce: WIEiK PK, sala A4

PLAKAT

Spotkanie z firmą MICROSYS jest adresowane w pierwszej kolejności do ponad 90 studentek i studentów III i IV roku informatyki, którzy ukończyli w naszym projekcie kurs sterowników programowalnych PLC. Zapraszamy również osoby zainteresowane procesami monitorowania i sterowania.

PROMOTIC to oprogramowanie, występujące również w wersji freeware, które służy do wizualizacji i sterowania procesami technologicznymi w przemyśle, a ostatnio coraz częściej w inteligentnych budynkach.

Strona SCADA/HMI Promotic software: http://www.promotic.eu/pl/index.htm

KOMUNIKAT KOORDYNATORA PROJEKTU

27.10.2013

W dniu 2.10.2013 w emailu do NCBiR zasygnalizowałem IP "problem kontynuowania uczestnictwa w projekcie studentów, którzy będą powtarzać rok i będą studiować z rocznikiem, który nie jest już objęty studiami zamawianymi", przedstawiając jako jedną z opcji kontynuację uczestnictwa w projekcie.

Odpowiedź przyszła w dniu 25.10.2013 :

"W sytuacji jeśli uczestnik projektu musi powtórzyć rok i będzie studiować z rocznikiem, który nie jest objęty studiami zamawianymi, taka osoba zostaje skreślona z listy uczestników projektu i powinna być wykazana w załączniku nr 2 w tabeli 1 w kolumnie przerwały udział w projekcie. Zgodnie bowiem z instrukcją wypełniania załącznika nr 2 przedmiotowa kolumna dotyczy osób, które nie ukończyły formy wsparcia realizowanej w ramach projektu zgodnie z określonym dla nich programem oraz odstąpiły od dalszego uczestnictwa w projekcie."

W związku z tym, po otrzymaniu z dziekanatu wykazów studentów III i IV roku studiów zamawianych, przeprowadzimy weryfikację list uczestników projektu. Osoby, które nie znajdą się na listach zostaną automatycznie uznane jako osoby,które przerwały udział w projekcie.

Dziękuję wszystkim tym studentom za udział w projekcie POKL i współpracę. Jeżeli ktoś nie odebrał zamówionej koszulki projektowej, to można ją jeszcze odebrać w biurze projektu do końca października. Życzę pomyślnego kontynuowania studiów na WIEiK. Spotkamy się z Państwem na zajęciach z wielu przedmiotów objętych programem studiów.

Koordynator Projektu.

LISTY OBECNOŚCI NA WYKŁADZIE

27.10.2013

Dostępne są już listy obecności na wykładzie z Radosławem Papke, Marcinem Stojekiem i Tomaszem Sztuka z firmy Nokia Siemens Networks
LISTA OBECNOŚCI
Listy dostępne są także w dziale stypendia.

KONKURS STYPENDIALNY

21.10.2013

W dziale  stypendia ukazały się listy stypendystów dla III i IV roku na semestr zimowy roku akad. 2013/2014. Listy dostępna są także pod następującym linkiem:
Lista stypendystów

Jednocześnie informujemy, iż ewentualne odwołania należy składać w terminie 7 dni od daty ogłoszenia (28.10.2013 do godz. 12:00).

PLANOWANE WYKŁADY

16.10.2013

Serdecznie zapraszamy na wykład projektowy w dniu 24.10.2013. Tym razem naszymi gośćmi będą:

Radosław Papke, Marcin Stojek, Tomasz Sztuka
Nokia Siemens Networks
"Introduction to LTE with examples of Nokia Solutions and Networks implementation"

termin: 24.10.2013 r.
godzina: 14:30
miejsce: WIEiK PK, sala A4

PLAKAT


Wykład w języku polskim, slajdy w języku angielskim

KONKURS STYPENDIALNY

11.10.2013

Poniżej prezentujemy aktualne formularze wniosków stypendialnych
Wniosek stypendialny- semestr 5
Wniosek stypendialny- semestr 7

KURS FPGA

10.10.2013

Pod następującym linkiem dostępna jest lista osób zakwalifikowanych na kurs FPGA.
Lista uczestników kursu FPGA

KONKURS STYPENDIALNY

10.10.2013

Poniżej prezentujemy listę punktów projektowych za poszczególne zadania oraz listę obecności na wykładach specjalnych. Sposób wyliczenia punktów projektowych za obecności znajduje się w regulaminie. Wnioski przyjmowane będą w Biurze Projektu od 11.10.2013 do 17.10.2013, w godzinach 10.00-13.00. Więcej informacji można znaleźć w poniższym ogłoszeniu.
Ogłoszenie- konkurs stypendialny
Lista punktów projektowych
Lista obecności na wykładach

Osoby, które nie ukończyły modułu 4 CISCO dzielą przyznaną liczbę punktów projektowych przez dwa, a waga samego modułu 3 wynosi 3. Moduł czwarty można zakończyć do środy 16.10.2013, kontaktując się bezpośrednio z jednym z instruktorów.

KOMUNIKAT KOORDYNATORA DYDAKTYCZNEGO

10.10.2013

W dniu 10.10.2013, zgodnie z Regulaminem Stypendiów Szkoleniowych odbyło się zebranie Komisji przyznającej stypendia szkoleniowe. Aktualna lista przyznanych stypendiów szkoleniowych znajduje się w Załączniku

KOMUNIKAT KOORDYNATORA PROJEKTU

08.10.2013

Zapraszamy na spotkanie informacyjne 10.10.2013, dotyczące m.in: konkursu stypendialnego, szkoleń przygotowujących absolwenta do wejścia na rynek pracy, kursu naukowo-technicznego języka angielskiego, kursu projektowania układów programowalnych FPGA, spotkania z przedstawicielami firm branży IT, rekrutacji do poszczególnych zadań projektu.

Więcej informacji można znaleźć w ogłoszeniu.

KOMUNIKAT KOORDYNATORA PROJEKTU

23.09.2013

Studenci odbywający obecnie staże u pracodawców proszeni są o dostarczenie w dniach 30.09-4.10.2013 r. potwierdzonych przez pracodawców załączników nr 6 do Regulaminu Staży za c a ł y okres stażu wraz z kompletnymi raportami zawierającymi opis wykonywanych zadań (min. 1 strona). Kopie zał. 6 zostaną przekazane Pełnomocnikowi Dziekana WIEiK ds. Praktyk Studenckich, w celu zaliczenia na tej podstawie praktyk programowych po roku III. Analogicznie, w tym samym okresie, zbierane będą od opiekunów IOP listy obecności i zaliczeniowe. Na tej podstawie w drugim tygodniu października uczestnikom powyższych zadań zostaną wypłacone przysługujące im stypendia szkoleniowe. Godziny dyżurów w Biurze Projektu w podanym okresie: 10:00-14:00.

Publikujemy pierwszą listę w formacie PDF , w której podane są daty wyrejestrowania z ubezpieczenia ZUS po zakończeniu praktyk IOP w roku 2012 oraz staży w 2013 r. (daty ukończenia w miesiącach sierpień i wrzesień 2013 r.). Zgodnie ze wskazówkami zawartymi w komunikacie z dnia 30.08.2013 r. oczekujemy od uczestników Projektu dopilnowania we własnym interesie czynności ponownego zgłoszenia do ZUS z tytułu wcześniej posiadanego ubezpieczenia z datą, gdy ubezpieczenie przez PK wygasło. W październiku lista wyrejestrowanych z ubezpieczenia w ZUS zostanie uzupełniona o dane stażystów, którzy kontynuują obecnie swoje staże, oraz aktualnych uczestników praktyk IOP w 2013 r. Wydamy w tej sprawie oddzielny komunikat.

KOMUNIKAT KOORDYNATORA DYDAKTYCZNEGO

14.09.2013

Poniżej prezentujemy listy z zaliczeniami zajęć naukowo-technicznego j. angielskiego:

Oceny brane są pod uwagę przy przyznawaniu stypendium odpowiednio na semestr 5 i 7.

KOORDYNATOR POLECA

14.09.2013

KOMUNIKAT O OTWARTEJ KONFERENCJI "MATLAB & SIMULINK"

Informujemy, że w dniach 17-18 września 2013 r. odbędzie się w Krakowie bezpłatna konferencja "MATLAB & Simulink – nowe technologie projektowe". Przedstawione zostaną najnowsze rozwiązania służące do projektowania, weryfikacji i wdrażania nowoczesnych systemów programowo-sprzętowych.

W ramach konferencji, obejmującej dziesięć wystąpień i warsztaty, wystąpi Gareth Thomas, inżynier aplikacji z firmy MathWorks, który zaprezentuje następujące tematy: • New Simulink tools for systems modeling
• Android Powered by MATLAB
• Hybrid (cyber-physical) systems in Simulink

Uczestnicy konferencji będą mogli zapoznać się z przykładami zastosowania oprogramowania MATLAB / Simulink w modelowaniu i prototypowaniu praktycznych rozwiązań technicznych (Instytut Badawczy Dróg i Mostów, INTECO Sp. z o.o.).

Warunkiem uczestnictwa w konferencji jest uzyskanie potwierdzenia rejestracji. Formularz do wypełnienia oraz szczegółowy program konferencji dostępne są na stronie: http://www.ont.com.pl

Zespół ONT

KOMUNIKAT KOORDYNATORA DYDAKTYCZNEGO

12.09.2013

Przypominamy wszystkim chętnym o możliwości zapisania się na kurs FPGA. Zapisy prowadzone są przez Biuro Projektu codziennie w godzinach 10-13.

Informujemy także, iż w podanych godzinach odebrać będzie można koszulki projektowe.

KOMUNIKAT KOORDYNATORA DYDAKTYCZNEGO

09.09.2013

W dniu 09.09.2013, zgodnie z Regulaminem Stypendiów Szkoleniowych, odbyło się zebranie Komisji przyznającej stypendia szkoleniowe. Komisja po sprawdzeniu dokumentów przyznała stypendia osobom, które od poprzedniego posiedzenia, uzupełniły wszelkie braki w dokumentacji.

Aktualna lista przyznanych stypendiów szkoleniowych znajduje się w Załączniku.

KOMUNIKAT OPIEKUNA STAŻÓW

31.08.2013

Poniżej prezentujemy godziny dyżurów w Biurze Projektu, w czasie których będzie można złożyć wymagane dokumenty stażowe:
- 02.09 poniedziałek- 11:00-15:00
- 03.09 wtorek - 10:00-13:00
- 04.09 środa - 9:00-12:00
- 05.09 czwartek- 9:00-15:00
- 06.09 piątek - 10:00-13:00
- 09.09 poniedziałek - 9:00-15:00

W godzinach tych wszyscy chętni z II roku, którzy mają jeszcze ochotę wziąć udział w IOP, mogą złożyć stosowne dokumenty (jest jeszcze ok. 7 miejsc).

KOMUNIKAT KOORDYNATORA PROJEKTU

30.08.2013

W porozumieniu z Pełnomocnikiem Dziekana ds. Praktyk Studenckich ogłaszam zainteresowanym osobom, że stażyści projektu, którzy złożą w biurze projektu od dnia 2.09.2013 do dnia 9.09.2013 włącznie oryginał zaświadczenia pracodawcy o odbyciu stażu (wypełniony załącznik nr 6 do Regulaminu Staży , potwierdzony podpisem i pieczątką przełożonego + pieczęć nagłówkowa firmy) w wymiarze minimum 4 tygodni w okresie lipiec-sierpień 2013, uzyskają na tej podstawie zaliczenie obowiązkowych praktyk programowych po III roku studiów w terminie sesji jesiennej. Ponadto należy w tym samym czasie złożyć wymagany Regulaminem raport ze stażu za dany okres. Konsekwencje niedopełnienia w terminie powyższej procedury ponosi student. Do odbioru powyższych zaświadczeń i raportów upoważniam aktualnego Opiekuna Staży, Pana mgr inż. Łukasza Ścisło, który ustali i poda Państwu stosowne godziny dyżurów.

Zaświadczenie potwierdzające odbycie minimum 2 miesięcy stażu będzie stanowić podstawę do wypłaty na konto całości lub części stypendium szkoleniowego osobom, którym zostało przyznane stypendium. Osoby kontynuujące staż we wrześniu proszone są o ponowne przyniesienie zaświadczenia o odbyciu stażu w pełnym wymiarze na początku października (+ raport końcowy), które będzie podstawą do wypłaty całości bądź pozostałej części stypendium.

Terminy wypłat stypendiów zależą ściśle od terminowości składania zaświadczeń oraz wymaganej dokumentacji stażowej.

UWAGA! Wszystkie osoby, które ukończą staż powinny dopilnować aby przywrócić swoje ubezpieczenie w ZUS z tytułu, który posiadały przed rozpoczęciem staży (np. osoby objęte ubezpieczeniem przez rodziców). Zgłoszenie przez PK stażystów do ZUS na okres trwania stażu (druk ZUA) powoduje, że ochronę ubezpieczeniową zapewnia w ZUS Politechnika Krakowska, ze środków projektu POKL, a dotychczasowe ubezpieczenie automatycznie wygasa i nie jest automatycznie przywracane. Dla ułatwienia Państwu będziemy publikować aktualną listę osób, które zostały wyrejestrowane z ZUS po zakończeniu stażu (druk ZWUA) oraz datę końca ubezpieczenia, która pokrywa się z końcem stażu.

[Zastrzeżenie: Koordynator Projektu nie ponosi odpowiedzialności za precyzję opisu problemu, czy też skutki niepoprawnego zrozumienia tekstu, ponieważ nie posiadając wykształcenia prawniczego nie posługuje się językiem prawniczym tylko potocznym. Problem został zasygnalizowany stażystom, ponieważ nieznajomość prawa nie zwalnia od jego stosowania.]

<

INFORMATYCZNY OBÓZ PRZETRWANIA

29.08.2013

Informujemy iż pierwsze spotkanie informacyjnie dla uczestników IOP odbędzie się 2 września (poniedziałek) o godzinie 14:00 w sali 201. Prosimy o przekazanie informacji wszystkim zainteresowanym.

W załączniku prezentujemy aktualną listę osób wpisanych na Informatyczny Obóz Przetrwania.
LISTA- INFORMATYCZNY OBÓZ PRZETRWANIA 2013

KOMUNIKAT KOORDYNATORA DYDAKTYCZNEGO

29.08.2013

W dniu 29.08.2013, zgodnie z Regulaminem Stypendiów Szkoleniowych odbyło się zebranie Komisji przyznającej stypendia szkoleniowe. Aktualna lista przyznanych stypendiów szkoleniowych znajduje się w Załączniku.

Jednocześnie informujemy iż osoby zaznaczone kursywą proszone są o jak najszybsze uzupełnienie braków. Informacje na temat zaległych dokumentów można uzyskać u opiekuna pod adresem lscislo@pk.edu.pl. Jednocześnie informuje iż w większości przypadków brak dotyczy dokumentów ubezpieczeniowych, np. brak ubezpieczenia OC (ubezpieczenie zakupione w NZS i AZS to tylko ubezpieczenia NNW). Przypominamy, iż zgodnie z Regulaminem, warunkiem koniecznym rozpatrzenia wniosku o stypendium szkoleniowe i rozpoczęcia stażu jest okazanie przez studenta dokumentu poświadczającego posiadanie ubezpieczenia OC i NNW na okres stażu.

INFORMATYCZNY OBÓZ PRZETRWANIA

28.08.2013

W załączniku prezentujemy listę osób wpisanych na Informatyczny Obóz Przetrwania.
LISTA- INFORMATYCZNY OBÓZ PRZETRWANIA 2013
Jednocześnie informujemy iż mamy jeszcze 11 wolnym miejsc na IOP. Nabór uzupełniający prowadzony jest przez biuro projektu codziennie w godzinach 10-12. Wszelkie pytania odnośnie IOP można kierować do opiekunów: dr inż. Krzysztof Schiff (krzysztof.schiff@pk.edu.pl) oraz mgr inż. Grzegorz Nowakowski(gnowakowski@pk.edu.pl).

KURS PLC

28.08.2013

W biurze projektu do odbioru są dyplomy ukończenia Kursu PLC. Odbiór osobisty u instruktora:
- w miesiącu sierpniu- poniedziałek, czwartek 10-12
- w miesiącu wrześniu- poniedziałek, piątek 10-12

KOMUNIKAT OPIEKUNA STAŻÓW

25.08.2013

Zaktualizowaniu uległ formularz zaświadczenia o odbyciu stażu, który jest załącznikiem do Regulaminu Staży u pracodawców. Aktualizacja związana jest z licznymi pytaniami o miejsce podpisu zaświadczenia przez opiekuna stażysty w firmie.
Wszelkie pytania odnośnie przebiegu staży można kierować pod adres lscislo@pk.edu.pl lub osobiscie w biurze projektu w godzinach 10-12.

KOMUNIKAT KOORDYNATORA DYDAKTYCZNEGO

19.08.2013

Informujemy studentów II roku iż dysponujemy jeszcze miejscami na Informatyczny Obóz Przetrwania, który będzie miał miejsce w terminie 2-27.09.2013. Nabór uzupełniający prowadzony jest przez biuro projektu codziennie w godzinach 10-12.

KOMUNIKAT KOORDYNATORA DYDAKTYCZNEGO

19.08.2013

Informujemy studentów III roku, którzy z końcem sierpnia 2013 zakończą staże (lub zaliczą 2 miesiące staży), iż należy dostarczyć do biura projektu zaświadczenia o odbyciu co najmniej 2 miesięcznych staży (szczegóły w Regulaminie Staży u Pracodawców). Tylko po spełnieniu powyższego warunku zostaną wypłacone stypendia za 2 miesiące na początku września. Studenci, którzy kończą staże dopiero końcem września powinni donieść stosowne zaświadczenie po zakończeniu stażu (otrzymają wtedy 2 ratę albo całość stypendium). Z zaświadczeniem zapraszamy do biura projektu codziennie w godzinach 10-12.

KOMUNIKAT KOORDYNATORA DYDAKTYCZNEGO

07.08.2013

W dniu 05.08.2013, zgodnie z Regulaminem Stypendiów Szkoleniowych odbyło się zebranie Komisji przyznającej stypendia szkoleniowe. Komisja podjęła decyzję o aktualizacji listy przyznanych Stypendiów Szkoleniowych dla roku II i III w roku akademickim 2012/2013. Przyznano 5 nowych stypendiów dwumiesięcznych osobom, które zgłosiły swój akces bądź uzupełniły dokumentację. Aktualna lista przyznanych stypendiów szkoleniowych znajduje się w Załączniku.

KOMUNIKAT KOORDYNATORA DYDAKTYCZNEGO

07.08.2013

W dniu 05.08.2013, zgodnie z Regulaminem Stypendiów Szkoleniowych odbyło się zebranie Komisji przyznającej stypendia szkoleniowe. Komisja podjęła decyzję o aktualizacji listy przyznanych Stypendiów Szkoleniowych dla roku II i III w roku akademickim 2012/2013. Przyznano 5 nowych stypendiów dwumiesięcznych osobom, które zgłosiły swój akces bądź uzupełniły dokumentację. Aktualna lista przyznanych stypendiów szkoleniowych znajduje się w Załączniku.

Aktualna lista stażystów lista stażystów obejmuje 40 osoby. Wprowadzona w dniu 11 lipca 2013 r. Aktualizacja wynika z przepisów Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

KOMUNIKAT KOORDYNATORA DYDAKTYCZNEGO

10.07.2013

Aktualna lista stażystów obejmuje 42 osoby.

Komisja stypendialna przyznała stażystom 10 stypendiów 3-miesięcznych i 13 stypendiów 2-miesięcznych- >lista stypendystow 2013. Pozostałe wnioski muszą zostać uzupełnione o wszystkie brakujące dokumenty (np. dowody ubezpieczenia i przyjęcia na staż). Wtedy stypendia zostaną przyznane na kolejnym posiedzeniu komisji.

UWAGA : Przyjmujemy obecnie w biurze projektu dokumenty i wnioski stypendialne na staż 2-miesieczny w PK na okres od 1.08.2013 r.do 30.09.2013 r. Stypendium stażowe wynosi ok. 389 zł/m-c na rękę. Zapraszamy wszystkich chętnych do udziału. Studenci, którzy nie są uczestnikami projektu mogą się do niego zapisać. Szczegóły w Regulaminach na stronie:
www.control.pk.edu.pl/pokl/projekt.html.

Od dnia 9.07.2013 r. są do odbioru za pokwitowaniem koszulki projektowe wykonane zgodnie z Państwa preferencjami. Proszę wcześniej zadzwonić pod nr 12-628-2685, aby upewnić się ws. terminu dyżuru.

KOMUNIKAT KOORDYNATORA DYDAKTYCZNEGO

04.07.2013

nformuję uczestników projektu o aktualizacji Regulaminu Staży u pracodawców. Podaję aktualną listę stażystów w 2013 r. Lista stypendialna zostanie przyjęta komisyjnie w poniedziałek, dn. 8.07.

Wszystkie osoby, które znajdują się obecnie na listach dziekańskich III roku mogą wziąć również udział w płatnych 2-miesięcznych stażach organizowanych na PK od 1.07 lub od. 1.08 pod warunkiem zapisania się do projektu i zapisania na staż.

Procedury i wzory dokumentów są dostępne w Dziale Dokumenty i innych na stronie WWW projektu.

Zachęcam do udziału w stażach i życzę słonecznych wakacji.

Koordynator ds. dydaktycznych

KOMUNIKAT KOORDYNATORA PROJEKTU

02.07.2013

Przekazuję zainteresowanym studentkom i studentom odpowiedź NCBiR ws. staży wakacyjnych i stypendiów szkoleniowych:

1. "Narodowe Centrum Badań i Rozwoju [...] wyraża zgodę na wliczenie do wskaźników staży zrealizowanych w okresie trwania projektu, ale w terminie innym tj. wcześniejszym niż wynika to z harmonogramu realizacji projektu (okres VII- IX, po III roku nauki), jednakże bez możliwości wypłacenia studentom z tych staży stypendiów."

2. "Odnosząc się do drugiej wnioskowanej kwestii dotyczącej sytuacji organizacji staży na Uczelni, IP informuje, że, mając na uwadze równe traktowanie studentów, wyraża zgodę na wypłacenie stypendiów stażystom realizującym staże na Uczelni. Jednocześnie IP zwraca uwagę, aby zachować proporcje w stażach realizowanych na zewnątrz w firmie i tych realizowanych na Uczelni, traktując te ostatnie, jak pisze Beneficjent, jako ostatnią opcję."

W związku z powyższym prosimy wszystkich uczestników projektu z III roku, którzy posiadają zaświadczenie o wcześniejszym odbyciu stażu w wymiarze minimum 2 miesięcy, o zgłoszenie się z nim do Biura Projektu w celu wprowadzenia do ewidencji staży. Studenci II roku, którzy odbywają indywidualne staże w firmach już w roku bieżącym, proszeni są o dopełnienie tej formalności po zakończeniu stażu (na wypadek, gdyby z jakiegoś powodu nie odbywali planowanego stażu po III roku).

UWAGA! WSZYSCY uczestnicy projektu z III roku, którzy nie uzyskali miejsc stażowych w firmach, są proszeni o pilne zgłoszenie się z wypełnionymi dokumentami (załączniki do Regulaminu Staży) do odbycia 2-miesięcznego stażu w PK. Opiekunem stażu w PK od 1.07.2013 jest Pan mgr inż. Mateusz Dziedzic (mdziedzic@pk.edu.pl), który w połowie sierpnia przekaże swoje obowiązki Panu mgr inż. Łukaszowi Ścisło (lscislo@pk.edu.pl). Opiekunowie wyznaczą spotkania, dyżury i/lub konsultacje dot. tematyki staży.

Proszę zapoznać się z Regulaminem Staży i Regulaminem Stypendiów Szkoleniowych.

Termin zgłoszenia na staż w miesiącach VII-VIII do godz. 12.00 dn. 5.07 (piątek) włącznie.

Termin zgłoszenia na staż w miesiącach VIII-IX do godz. 12.00 dn. 12.07 (piątek) włącznie.

Wszyscy stażyści odbywający staż w PK otrzymają stypendia szkoleniowe zgodnie z regulaminem. Regulamin Staży zostanie w najbliższym czasie zaktualizowany, aby uwzględnić w nim stanowisko NCBiR.

WAŻNE! Uczestnicy staży zostaną WKRÓTCE poproszeni emailem o PILNE przesłanie nam pocztą elektroniczną dodatkowych danych niezbędnych Politechnice przy zgłaszaniu stażystów do ZUS. Będzie w tej sprawie oddzielny Komunikat w Dziale Aktualności.

Aha, byłbym zapomniał - koszulki projektowe są już w druku i mają być do nas dostarczone w piątek. Jeżeli nie będzie opóźnienia, to od poniedziałku będą Państwo mogli zgłaszać się po ich osobisty odbiór (za potwierdzeniem na liście).

Życzę wielu nowych doświadczeń i zdrowej stażowej opalenizny!

Koordynator Projektu

KOMUNIKAT KOORDYNATORA DS. DYDAKTYCZNYCH PROJEKTU

02.07.2013

Studenci III roku, rozpoczynający staże 2 i 3-miesięczne w lipcu 2013, proszeni są o PILNE uzupełnienie wymaganej dokumentacji codziennie w biurze Projektu. Koordynator dydaktyczny będzie dostępny osobiście przed południem w środę 3.07 oraz w poniedziałek 8.07 (pok. 100 lub 200), a poza tym emailowo (mzaj@pk.edu.pl).

Wnioski o stypendia szkoleniowe będą rozpatrywane przez Komisję Stypendialną w dniu 8.07.2013 r. W tym terminie tylko wnioski z kompletną na tym etapie dokumentacją stażową będą brane pod uwagę. Zgodnie z interpretacją otrzymaną z centrali ZUS w Warszawie stypendia stażowe zostaną obciążone składkami na ubezpieczenia społeczne, do których odprowadzenia zobowiązana jest Politechnika.

Jutro mamy otrzymać wiążącą interpretację NCBiR dotyczącą organizacji staży na uczelni dla osób, które nie uzyskały miejsc stażowych w firmach oraz dotyczącą staży odbytych w innym terminie. Nasze zapytania dotyczyły również wypłaty stypendiów stażowych w tych dwóch przypadkach. Po otrzymaniu odpowiedzi na pismo wysłane jeszcze w maju 2013 wydamy w tej sprawie oddzielny komunikat. Proszę o pozostanie w kontakcie.

KURS PLC

26.06.2013

W załączniku dostępne są ostateczne wyniki kursu PLC.
KURS PLC

Terminy odbioru dyplomów zostaną ogłoszone w oddzielnym komunikacie.

LISTY OBECNOŚCI NA WYKŁADZIE

05.06.2013

Dostępne są już listy obecności na wykładach z mgr inż. Piotrem Szydłowskim
LISTA OBECNOŚCI
Listy dostępne są także w dziale stypendia.

KOMUNIKAT KOORDYNATORA DS. DYDAKTYCZNYCH PROJEKTU

02.06.2013

Od dnia 2 czerwca 2013 r. obowiązuje zaktualizowany Regulamin Staży u Pracodawców dla studentów kierunku INFORMATYKA na Wydziale Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej Politechniki Krakowskiej, uczestniczących w projekcie „Zwiększenie liczby absolwentów na kierunku INFORMATYKA Politechniki Krakowskiej poprzez uatrakcyjnienie procesu dydaktycznego i program stypendialny” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 4.1.2 „Zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy”, umowa nr UDA-POKL.04.01.02-00-107/10-00.

Zaktualizowany Regulamin Staży zawiera wzór Wniosku o stypendium szkoleniowe w okresie stażu (Załącznik 7), który należy wypełnić i przekazać do Biura Projektu. Okres przyjmowania wniosków na stypendia w biurze Projektu upływa z dniem 30 czerwca 2013 r.

KOMUNIKAT KOORDYNATORA PROJEKTU

30.05.2013

W biurze projektu przyjmowane są nadal zapisy studentów studiów zamawianych na kierunku Informatyka na kurs FPGA - 30h w VII semestrze (dla III roku) oraz Informatyczny Obóz Przetrwania (dla II roku). Szczegóły, formularze wniosków itp. znajdą państwo w Regulaminie Kursu FPGA, Regulaminie IOP oraz Regulaminie Stypendiów Szkoleniowych w dziale Dokumenty. Zapisy przedłuża się do 14 czerwca włącznie.

W dniu 5 czerwca kończymy zapisy na koszulki projektowe. Zamówienia zostaną zrealizowane w m-cu czerwcu 2013. Odbiór za pokwitowaniem nastąpi w biurze projektu w terminie ogłoszonym oddzielnie.

Ostatni wykład projektowy odbędzie się zgodnie z ogłoszeniem dn. 5.06.2013r. Liczba spotkań w tym semestrze do wniosku stypendialnego na VII sem. wyniesie więc k=4.

ZDJĘCIA Z WYKŁADU

30.05.2013

W dziale wykłady ukazały się zdjęcia z wykładu z mgr inż. Piotrem Szydłowskim, który odbył się 29 maja 2013.

KOMUNIKAT KOORDYNATORA PROJEKTU

26.05.2013

Dn. 28.05.2013, organizowana jest wycieczka do Akademickiego Centrum Komputerowego "Cyfronet" ( http://www.cyfronet.krakow.pl/ ) przy ul. Nawojki 11. Zwiedzimy między innymi klaster ZEUS (nr 106 na światowej liście superkomputerów TOP500). Zbiórka przed wejściem do "Cyfronetu" o 8.20. Początek zwiedzania: godz. 8.30 (2 grupy - po max 15 osób).
Ostatni dzień zapisów w poniedziałek 27.05.2013 r. w pok. 200B :III rok w godz. 12.00-13.00, a uczestnicy projektu z II roku - w miarę wolnych miejsc - w godz. 13.00-14.00 i 15.00-17.00.

PLANOWANE WYKŁADY

22.05.2013

Serdecznie zapraszamy na wykład projektowy w dniu 05.06.2013. Tym razem naszym gościem będzie:

dr inż. Marcin Pawlik
Wydziału Zarządzania AGH
oraz Schneider Electric
"Środowiska programowania budynkowych sterowników PLC"

termin: 05.06.2013 r.
godzina: 16:15
miejsce: WIEiK PK, sala A2

PLAKAT

Jednocześnie informujemy, że po wykładzie w dniu 29.05.2013 pt. "Internet Rzeczy" odbędzie się spotkanie informacyjne projektu z instruktorami kursu FPGA i Koordynatorem ds. dydaktycznych oraz zapisy na kurs.

PODZIĘKOWANIE KOORDYNATORA PROJEKTU

06.05.2013

Studentom naszego Wydziału, uczestnikom projektu POKL na kierunku Informatyka i członkom Koła Naukowego IT - Panom Wojciechowi Bidusiowi i Michałowi Łozie - gratuluję interesującego występu przed kamerami TVP1, wyemitowanego w dzisiejszym programie "Wielka matura Polaków". Dziękuję za godne reprezentowanie Politechniki Krakowskiej na forum ogólnopolskim.

KOMUNIKATY KOORDYNATORA DS. DYDAKTYCZNYCH

06.05.2013

W dniach 7-15 maja w godz. 9.00-12.00 w biurze projektu (p. 200B) odbędzie się rekrutacja uczestników Projektu na:

1. Informatyczny Obóz Przetrwania (dla II roku) w dniach 2-27 września 2013 r. Regulamin IOP wraz z aktualnym wnioskiem jest dostępny w dziale Dokumenty. Na praktyki IOP przyjmujemy podobnie jak w ub. roku 40 osób + lista rezerwowa. W ubiegłym roku IOP cieszył się dyżym zainteresowaniem. Opiekunami IOP będą w br. dr inż. Piotr Kowalski i dr inż. Szymon Łukasik.

2. Kurs programowania FPGA (dla III roku) w sem. zimowym r. akad. 2013/2014. Regulamin Kursu wraz z wnioskiem jest dostępny w dziale Dokumenty. Na Kurs FPGA przyjmujemy 20 osób (2 grupy 10-osobowe) + lista rezerwowa. W pierwszej kolejności rekrutowani będą studenci, którzy nie uczestniczyli dotąd w kursach specjalistycznych bądź skorzystali z nich w mniejszym wymiarze. Instruktorami Kursu FPGA będą w br. dr inż. Wojciech Mysiński i dr inż. Andrzej Drwal.

Przynosimy WYPEŁNIONE formularze wniosków POBRANE ze strony internetowej projektu i podpisujemy je na miejscu.

Ponadto w związku z planowanym zakupem T-shirtów z logo Projektu dla wszystkich jego uczestników/uczestniczek z II i III roku (+ logo KNIT dla członków koła naukowego) prosimy w tym samym czasie o indywidualne zapisy na koszulki z podaniem rozmiaru (S,M,L,XL) oraz koloru preferowanego i koloru drugiego wyboru (kolory podstawowe: biały, niebieski, czarny, czerwony itp.). Listy są przygotowane. Ważne aby zaznaczyć uczestnictwo w kole naukowym, bo tylko jego członkom przysługuje dodatkowo logo Koła. W tym miejscu dziękujemy serdecznie Pani Corinnie za profesjonalne wykonanie projektów logotypów.

KOMUNIKAT KOORDYNATORA PROJEKTU

06.05.2013

Z powodu zapowiedzianych w dniu 15.05.2013 r. godzin rektorskich wykład Profesora Oysala z Turcji zostaje odwołany.

Najbliższe, trzecie w tym semestrze spotkanie, odbędzie się w dniu 29.05.2013 r. o godz. 16.15 w sali A2.

Temat: Internet Rzeczy (IoT) - technologia, urządzenie, zastosowanie. Prelegent : Piotr Szydłowski


PLAKAT

Tematyka:
1. Definicja Internetu Rzeczy
2. Elementy systemu IoT
- urządzenia IoT
- telekomunikacja: Zigbee, Z-Wave, 6lowPAN, WCDMA, SAT
- platformy: Axeda, ThingSpeak
3. Przykładowe rozwiązania Internetu Rzeczy
- przykłady aplikacji - konkurs na propozycje zastosowań
- praktyczne uruchomienie systemu M2M
4. Przyszłość Internetu Rzeczy
- ocena perspektyw Internetu Rzeczy
- bariery
- Kraków Dolina IoT?

Prelegent: mgr inż. Piotr Szydłowski - karierę zawodową rozpoczął w A.T. Kearney, wiodącej firmie doradztwa strategicznego, obecnie prowadzi firmę konsultingową zajmującą się komunikacją między maszynami (M2M) oraz Internetem Rzeczy (Internet of Things). Uczestniczył w projektach z zakresu Smart Grid dla Siemens (Berlin) oraz jednego z Operatorów Systemu Dystrybucyjnego w Polsce. Absolwent Fizyki Technicznej w Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie, oraz Zarządzania w ESCP Europe.

Problematyka wykładu wiąże się z tematyką kilku prac dyplomowych oferowanych na studiach inżynierskich oraz możliwością odbycia stażu. Zachęcam wszystkich chętnych do obejrzenia 30-minutowego wystąpienia pt. "Przyszłość teleinformatyki - II faza rewolucji cyfrowej", wygłoszonego na AGH w 2012 r. i dostępnego na YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=XwkgCd1ZFJQ .

LISTY OBECNOŚCI NA WYKŁADZIE

27.04.2013

Dostępne są już listy obecności na wykładach z mgr inż. Maciejem Świechowskim
LISTA OBECNOŚCI
Listy dostępne są także w dziale stypendia.

ZDJĘCIA Z WYKŁADU

27.04.2013

W dziale wykłady ukazały się zdjęcia z wykładu z mgr inż. Maciejem Świechowskim, który odbył się 24 stycznia 2013.

KOMUNIKAT KOORDYNATORA DS. DYDAKTYCZNYCH PROJEKTU

22.04.2013

W dziale staże dostępna jest aktualna wersja regulaminu staży dla uczestników Projektu. Prosimy o zapoznanie się z dokumentem.

PLANOWANE WYKŁADY

18.04.2013

Serdecznie zapraszamy na wykład projektowy w dniu 24.04.2013. Tym razem naszym gościem będzie:

Maciej Świechowski
Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych, Politechnika Warszawska
Studia doktoranckie IBS PAN
"Gry umysłowe: człowiek kontra maszyna"

termin: 24.04.2013 r.
godzina: 16:15
miejsce: WIEiK PK, sala A2

PLAKAT

KOMUNIKAT KOORDYNATORA PROJEKTU

03.04.2013

Z dniem 3.04.2013 wchodzą w życie dwa regulaminy:

ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE

27.03.2013

KONKURS STYPENDIALNY

13.03.2013

W dziale  stypendia ukazały się listy stypendystów dla II i III roku na semestr letni roku akad. 2012/2013. Listy dostępna są także pod następującymi linkami:
II rok
III rok

KOMUNIKAT KOORDYNATORA PROJEKTU

07.03.2013

W dniu 6.03.2013 r., po spotkaniu projektowym, odbyło się zebranie informacyjne dla studentów III roku na temat staży wakacyjnych u pracodawców. Zostały omówione ogólne zasady realizacji staży. Regulamin staży wraz z innymi dokumentami jest jeszcze w przygotowaniu. Koordynacja w zakresie organizacji staży należy do Koordynatora ds. dydaktycznych - dr hab. inż. Mieczysława Zająca.

W dziale Staże będą pojawiały się kolejne informacje dot. organizacji tego ważnego zadania. Obecnie została tam wywieszona pierwsza lista firm przyjmujących na staże oraz lista portali, gdzie można szukać ofert. Nie należy z tym zwlekać ani ograniczyć się do złożenia aplikacji w jednym miejscu, ponieważ większość firm przyjmuje aplikacje na płatne staże 2-3 miesięczne indywidualnie, będzie konkurencja, a wyniki rekrutacji będą znane w najwcześniej w kwietniu. Lista sugerowanych pracodawców będzie rozszerzana. Można wybrać miejsce stażu z poza listy, pamiętając o tym, że program stażu musi mieć związek z kierunkiem kształcenia.

Życzę wszystkim sukcesu w staraniach o wymarzony staż!


LISTY OBECNOŚCI NA WYKŁADZIE

07.03.2013

Dostępne są już listy obecności na wykładzie z kom. W. Chechelskim
LISTA OBECNOŚCI
Listy dostępne są także w dziale stypendia.

KONKURS STYPENDIALNY

03.03.2013

W dziale  dokumenty ukazały się wykładnie przyznawania stypendiów na semestr 5 (edycja II) i 7 (edycja I). Wykładnie te publikujemy także poniżej:
WYKŁADNIA SEMESTR 5
WYKŁADNIA SEMESTR 7

KOMUNIKAT KOORDYNATORA PROJEKTU

01.03.2013

W związku z otrzymaniem w dniu 1.03.2013 od lektorki n.-t. języka angielskiego Pani mgr Anny Muranty ostatnich list obecności z części zaległych zajęć z semestru zimowego, odrabianych w pierwszej połowie lutego 2013, zamieszczamy kolejną uaktualnioną listę obecności na kursie. Proszę zainteresowane osoby o uwzględnienie najnowszych danych we wnioskach stypendialnych, a w razie potrzeby o ponowne złożenie wniosku.
Oceny z języka angielskiego

PLANOWANE WYKŁADY

27.02.2013

Serdecznie zapraszamy na wykład projektowy w dniu 06.03.2013. Tym razem naszym gościem będzie:

Wojciech Chechelski
Wydział Prewencji KWP w Krakowie
"Wybrane obszary cyberuzależnień - aspekty prawne"

termin: 06.03.2013 r.
godzina: 16:15
miejsce: WIEiK PK, sala A2

UWAGA! Na wykładzie zostanie przeprowadzona powszechna ankieta, dotycząca opinii studentów nt. dodatkowych zadań realizowanych w projekcie w 7. sem studiów, na które wymagana jest zgoda NCBiR.

PLAKAT

KOMUNIKAT KOORDYNATORA DS. DYDAKTYCZNYCH PROJEKTU

27.02.2013

Dostępną są już informacje na temat ocen z języka angielskiego. Lista ta znajduje się także w dziale stypendia, w zakładce dokumenty stypendialne- rok akademicki 2012/13.

KOMUNIKAT KOORDYNATORA DS. DYDAKTYCZNYCH PROJEKTU

25.02.2013

Dostępną są już informacje na temat konkursów stypendialnych w semestrze letnim. Ogłoszenie to, wraz z aktualnymi wnioskami stypendialnymi,znajduje się także w dziale stypendia, w zakładce dokumenty stypendialne- rok akademicki 2012/13.

KOMUNIKAT KOORDYNATORA PROJEKTU

25.02.2013

Z końcem 2012 roku dr inż. Krzysztof Schiff zakończył swoją pracę na stanowisku Koordynatora ds. dydaktycznych. W lutym 2013 r. jego miejsce zajął dr hab. inż. Mieczysław Zając. Nowemu Koordynatorowi ds. dydaktycznych życzę powodzenia w pracy na rzecz projektu.

KOMUNIKAT KOORDYNATORA PROJEKTU

16.02.2013

Poniżej prezentujemy listy z punktami projektowymi za udział w kursie CISCO oraz kole naukowym.
PUNKTY ZA UDZIAŁ W KURSIE CISCO- SEMESTR ZIMOWY 2012/2013
PUNKTY ZA UDZIAŁ W KNIT- SEMESTR ZIMOWY 2012/2013

Listy dostępne są także w odpowiednim katalogu w dziale stypendia.

KURS PLC

16.02.2013

W związku z tym iż pojawiło się wiele pytań odnośnie nowego planu zajęć obejmującego zajęcia kursowe przekazujemy Państwu kilka informacji:

  • zajęcia odbywają się w grupach 12 osobowych (prosimy więc o porozumienie się między sobą jeżeli w danej grupie jest więcej niż 12 osób zakwalifikowanych na kurs)

  • zajęcia odbywać będą się według następującego rozkładu: grupa 21 poniedziałek 16:15-18:30 oraz środa 10:00-12:15, grupa 22 środa 13:30-15:45 oraz czwartek 8:15-10:30, grupa 23 poniedziałek 18:30-20:45 oraz wtorek 14:30-16:45. Ostatnia grupa składać się będzie z osób ze wszystkich grup, które nie zmieściły się na zajęcia tylko dla swojej grupy. Grupa ta będzie miała zajęcia w środę 7:30-9:45 oraz w środę o 18:00-20:15

  • zajęcia rozpoczynamy 18.02. Prosimy o podzielenie się zgodnie z powyższymi wytycznymi.

  • w razie pytań prosimy o kontakt z instruktorami kursu (adresy w dziale "kursy")

KOMUNIKAT KOORDYNATORA PROJEKTU

04.02.2013

Poniżej prezentujemy listy z ocenami z języka angielskiego.
OCENY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO- SEMESTR ZIMOWY 2012/2013

LISTY OBECNOŚCI NA WYKŁADZIE

04.02.2013

Dostępne są już listy obecności na wykładach z prof. dr hab. inż. J.Korbiczem oraz dr E.Jamro
LISTA OBECNOŚCI
Listy dostępne są także w dziale stypendia.

ZDJĘCIA Z WYKŁADU

30.01.2013

W dziale wykłady ukazały się zdjęcia z wykładu dr inż. Ernestem Jamro, który odbył się 28 stycznia 2013.

KOMUNIKAT KOORDYNATORA DS. DYDAKTYCZNYCH

24.01.2013

Komisja Rekrutacyjna na podstawie Regulaminu i wniosków studentów ustaliła listy uczestników kursów specjalistycznych PLC/CISCO. Prosimy o zapoznanie się z treścią dokumentu!

ARCHIWUM AKTUALNOŚCI: 06.11.2013-30.10.2014     23.01.2013-05.11.2013     01.10.2012-22.01.2013     01.03.2012-30.09.2012     01.07.2011-29.02.2012     01.03.2011-30.06.2011      01.10.2010-01.03.2011