PODYPLOMOWE STUDIUM

Z ZAKRESU

KONSERWACJI, KSZTAŁTOWANIA ARCHITEKTURY
I ARANŻACJI WNĘTRZ OBIEKTÓW SAKRALNYCH

KONSERWACJA ZABYTKÓW ARCHITEKTURY I URBANISTYKI,
ZARZĄDZANIE, UTRZYMANIE, RENOWACJA WYSTROJU WNĘTRZA I WYPOSAŻENIA ŚWIĄTYNI,
SPOSOBY PRZECHOWYWANIA I KONSERWACJI TKANINY ORAZ RZEMIOSŁA ARTYSTYCZNEGO

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie oraz Politechnika Krakowska
Wydział Architektury, Instytut Historii Architektury i Konserwacji Zabytków

wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Kościoła i osób odpowiedzialnych za budownictwo sakralne, aranżacje wnętrza świątyni współczesnej i historycznej oraz użytkowników tychże obiektów, na których spoczywa odpowiedzialność za poziom prac konserwatorskich i właściwe ich użytkowanie

OGŁASZA NABÓR NA ROCZNE STUDIA PODYPLOMOWE

Studium przeznaczone jest dla absolwentów wszystkich kierunków artystycznych, architektów, konserwatorów, plastyków, inżynierów i konstruktorów, a także dla księży, sióstr i braci zakonnych pracujących w kościołach zabytkowych i współczesnych, oraz dla osób świeckich i duchownych, których zainteresowania wiążą się z tematyką studiów, i którzy mogą pracować w instytucjach lub firmach, zajmujących się kształtowaniem architektury, konserwacją, sztuką, archiwami kościelnymi i świeckimi.

Słuchacze otrzymają najnowszą wiedzę z zakresu zarządzania, utrzymania, konserwacji zabytkowej oraz kształtowania współczesnej architektury sakralnej, a także aranżacji wystroju wnętrza świątyni, sposobów eksponowania i przechowywania oraz konserwacji elementów jej wyposażenia m. in. malarstwa, rzeżby, szat liturgicznych, ksiąg oraz innego rzemiosła artystycznego. Studia prowadzone są m. in. przez pracowników naukowych Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej, Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie, Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, oraz Zamku Królewskiego na Wawelu i Muzeum Narodowego w Krakowie.

Zdjęcie kopuły

KIEROWNICY STUDIÓW PODYPLOMOWYCH: PK: Prof. zw. dr hab. inż. arch. Andrzej Kadłuczka UPJPII: Ks. dr Andrzej Józef Nowobilski

SEKRETARZ NAUKOWO-ORGANIZACYJNY: dr inż. arch. Elżbieta Waszczyszyn

LICZBA SEMESTRÓW ORAZ ILOSĆ GODZIN
Dwa semestry obejmują 324 godziny wykładów na sali i zajęć w terenie
Semestr I: od listopada do marca, Semestr II: od kwietnia do czerwca

HARMONOGRAM AKTUALNEGO SEMESTRU (do pobrania)

Zaliczenie kursu: egzamin teoretyczny oraz obrona pracy dyplomowej.
PROBLEMATYKA EGZAMINU I PRAC DYPLOMOWYCH (do pobrania)

Obrony dyplomów połączone z egzaminem odbywają się w dwóch terminach
I TERMIN - SESJA JESIENNA na przełomie listopada i grudnia (do pobrania)
II TERMIN - SESJA WIOSENNA w maju
Dokładny dzień i godzina podawana jest z wyprzedzeniem
Zajęcia odbywają się średnio dwa razy w miesiącu i trwają dwa dni:
piątek godzina 15.00-20.00 sobota godzina 9.00-18.15

Zajęcia odbywają się w budynku IHAiKZ WA PK przy ul. Kanoniczej 1 (sala wykładowa nr 100, I piętro) oraz w terenie: m. in. w obiektach zabytkowych, pracowniach konserwatorskich, muzeach.

PODSTAWOWE INFORMACJE oraz PROGRAM ZAJĘĆ (do pobrania)

TERMINY ZAJĘĆ (do pobrania)

PODSTAWOWA LITERATURA (do pobrania)

WZÓR STRONY TYTUŁOWEJ PRACY DYPLOMOWEJ (do pobrania)

PUNKTACJA ECTS (do pobrania)

EFEKTY KSZTAŁCENIA (do pobrania)

REKRUTACJA NA STUDIA PODYPLOMOW:
ZAPISY: kandydat dostarcza: CV, KARTA ZGŁOSZENIA (do pobrania), odpis dokumentu ukończenia studiów licencjackich lub magisterskich, 2 zdjęcia oraz dowód wpłaty na konto

KRYTERIA NABORU: rekrutacja odbywa się na podstawie złożonych dokumentów, o przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń - LIMIT MIEJSC: górny - ok. 30, dolny - ok. 20 słuchaczy.

TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW: rozpoczęcie rekrutacji w dniu 15 kwietnia br., zakończenie w dniu 15 pażdziernika br., ogłoszenie ostatecznej listy przyjętych na studia w dniu 30 pażdziernika br.

PRZYJMOWANIE DOKUMENTÓW: we wtorek - godz. 10:30 - 12:30 i w czwartek - godz. 10:30 - 12:30, dokumenty można również przesłać pocztą elektroniczną na nasz adres e-mail: pskos@pk.edu.pl lub wysłać pocztą na adres siedziby naszego studium, z dokładnym określeniem kierunku studiów.

OPŁATA ZA STUDIA PODYPLOMOWE: Dwusemestralna opłata wynosi 2900 zł
(dopuszcza się wpłatę w dwóch ratach)

KONTO: Politechnika Krakowska, nr rachunku: 11 1060 0076 0000 3210 0013 7340
z dopiskiem UPJPII-PK

SIEDZIBA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH: 31-002 Kraków, ul. Kanonicza 1, pokój 203, 212
tel./fax: (12) 628 24 21, (12) 628 24 08, (12) 421 87 22
e-mail: pskos@pk.edu.pl, www.pk.edu.pl/a-1/