naglowek
 
Wszelkie komentarze
 
   
Adres redakcji:
Politechnika Krakowska
ul. Warszawska 24
31-155 Kraków
tel.: 628 25 08
e-mail: naszapol@pk.edu.pl
www.pk.edu.pl/naszapol

redaktor naczelny
Lesław Peters

sekretarz redakcji
Katarzyna Tyńska

redaktorzy
Katarzyna Baron
Danuta Zajda
Jan Zych

Opracowanie graficzne - Kolegium redakcyjne i Wydawnictwo PK
Skład: Adam Bania

Druk: Dział Poligrafii PK
Nakład: 800 egz

Za treść artykułów odpowiadają autorzy. Redakcja nie zwraca tekstów nie zamówionych, zastrzega sobie prawo dokonywania skrótów i zmian redakcyjnych w nadesłanych tekstach.© Nasza Politechnika 2004
wszelkie komentarze