PRACOWNICY PK


DOKTORZY HABILITOWANI


 

Dr hab. inż. Jacek SCHNOTALE
Wydział Inżynierii Środowiska

 

    Urodzony w Krakowie 26 czerwca 1957 r. Matura w II LO im. Króla Jana III Sobieskiego w Krakowie (1976 r.). Ukończył studia na Wydziale Inżynierii Sanitarnej i Wodnej w roku 1980, uzyskując tytuł magistra inżyniera inżynierii środowiska w specjalności urządzenia cieplne zdrowotne i ochrony powietrza. Bezpośrednio po uzyskaniu dyplomu rozpoczął pracę w Zakładzie Ogrzewnictwa i Wentylacji kierowanym przez prof. dr. hab. inż. Zbigniewa Pietrzyka.
    W roku 1987 obronił z wyróżnieniem pracę doktorską pod tytułem "Model matematyczny wężownicowego parowacza mieszaniny zeotropowej freonów w pompie ciepła", której promotorem był prof. dr hab. inż. Kazimierz Maczek.
    W latach 1989 - 1992 pracował na Uniwersytecie Moncton w Kanadzie, prowadził prace naukowe i zajęcia dydaktyczne. Pracował i uczestniczył w zajęciach warsztatowych i dydaktycznych w USA, Anglii i Szwecji. Jest członkiem Komisji Klimatyzacja i Komisji "Stacje Badawcze" Międzynarodowego Instytut Chłodnictwa w Paryżu, członkiem Międzynarodowego Kolegium Doradczego International Journal of Refrigeration (Oxford, Anglia) oraz członkiem Amerykańskiego Stowarzyszenia Inżynierów Ogrzewnictwa, Chłodnictwa i Klimatyzacji (Atlanta, USA).
    Jest autorem lub współautorem 54 publikacji w czasopismach krajowych, międzynarodowych i materiałach konferencji naukowych.
    Żona Marzanna (absolwentka PK), córka Dorota i syn Grzegorz.
    Rozprawa habilitacyjna - "Modelowanie własności i składu mieszanin wieloskładnikowych ekologicznych do obiegów lewobieżnych". Habilitacja zatwierdzona 30 września 2002 r.


 

Dr hab. inż. Jan ŁUCZKO
Wydział Mechaniczny

 

    Urodził się 26 marca 1948 r. w Krakowie. Po ukończeniu II LO im. J. Sobieskiego w Krakowie (1966 r.) rozpoczął studia na Wydziale Mechanicznym PK, najpierw na specjalności samochody i ciągniki, a następnie mechanika stosowana. W 1972 r. uzyskał dyplom magistra inżyniera mechanika (promotor prof. dr hab. Kazimierz Piszczek) i podjął pracę w Instytucie Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn PK. W 1982 r. obronił z wyróżnieniem pracę doktorską pt. "Analiza dynamiczna i optymalizacja parametryczna pewnych modeli pneumatycznych narzędzi wibroudarowych" (Nagroda Ministra, 1983 r.). Promotorem przewodu doktorskiego był prof. dr hab. Józef Nizioł.
    Dr hab. inż. Jan Łuczko jest autorem lub współautorem ponad 40 publikacji naukowych krajowych i zagranicznych oraz około 30 ekspertyz i opracowań wykonanych w ramach współpracy z podmiotami gospodarczymi. Jest członkiem sekcji Dynamiki Układów Materialnych Komitetu Mechaniki PAN.
    Tematyka prac naukowych dotyczy problemów modelowania, analizy i optymalizacji układów dyskretnych i ciągłych, a w szczególności zagadnień drgań nieliniowych oraz metod numerycznych. Prace badawcze związane są z obliczeniami dynamicznymi konstrukcji (mosty przeładunkowe, skipowe) oraz z projektowaniem układów wibroizolacji ręcznych narzędzi pneumatycznych, elektrycznych i spalinowych (młotki, nitowniki, szlifierki, pilarki) i tłumików drgań linii elektroenergetycznych.
    Interesuje się sportem (tenis stołowy, turystyka), gospodarką (GPW), gra w brydża i szachy. Jest żonaty. Żona Bernardeta jest kierownikiem Domu Studenckiego PK. Synowie: Marek (27 lat) - grafik, programista internetowy, Krzysztof (25 lat) - automatyk projektant.
    Rozprawa habilitacyjna - "Drgania przestrzenne geometrycznie nieliniowych jednowymiarowych układów ciągłych". Habilitacja zatwierdzona 30.09.2002 r.


 

Dr hab. inż. Jerzy SŁADEK
Wydział Mechaniczny

 

    Urodzony w Krakowie 7 lutego 1954 r. Absolwent I Liceum Ogólnokształcące im. B. Nowodworskiego w Krakowie. W 1977 r. ukończył studia na Wydziale Mechanicznym Politechniki Krakowskiej i podjął pracę w Instytucie Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji. Pracę doktorską "Ocena dokładności głowic stykowych stosowanych w wielokoordynatowych maszynach pomiarowych" obronił na WM PK w 1990 r.
    Zajmuje się problematyką pomiarów współrzędnościowych. Wraz z Metronom Meinz GmbH współorganizował na PK Laboratorium Dokładnych Pomiarów Współrzędnościowych (1993 r.). W 1994 r. był jednym z inicjatorów projektu, w wyniku realizacji którego powołano Międzynarodową Fundację Promocji Zaawansowanych Technologii. Pełnił w niej funkcję przewodniczącego Rady Nadzorczej. W latach 1992 - 1999 odbył staże w zakresie metrologii współrzędnościowej oraz organizacji systemów zapewnienia jakości w Niemczech, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii, we Włoszech i Hiszpanii.
    Współpracuje z Physikalisch Technische Bundesanstalt w Braunschweig i Uniwersytetem Technicznym w Wiedniu, laboratoriami firm Brown&Sharpe-Leitz, DEA, Volkswagen AG. Badania dotyczące oceny dokładności pomiarów współrzędnościowych w czasie quasi-rzeczywistym za pomocą tzw. wirtualnej maszyny pomiarowej były podstawą monografii "Modelowanie i ocena dokładności maszyn oraz pomiarów współrzędnościowych" i przewodu habilitacyjnego na Wydziale Mechaniczny. Jest autorem prac z metrologii stosowanej w procesach wytwarzania: 55 publikacji naukowych i 49 opinii, opracowań i zrealizowanych projektów dla przemysłu. Był kierownikiem lub głównym wykonawca kilku projektów badawczych finansowanych przez KBN
    Od 1997 roku jest członkiem Zarządu Centrum Zaawansowanych Technologii spółki zarządzającej KPT. Jest członkiem Sekcji Metrologia w Inżynierii Jakości i Diagnostyce Komitetu Metrologii i Aparatury Pomiarowej PAN (w kadencji 1999-2002), Komisji Problemowej nr 48 Podstaw Budowy Maszyn Polskiego Komitetu Normalizacji (od 1994 r.)
    Żona Maria jest radcą prawnym; dwie 2 córki: Sonia - uczennica szkoły podstawowej, Ola - studentka ASP w Krakowie.
    Interesuje się historią, muzyką klasyczną i sportem, jest prezesem Małopolskiego Okręgowego Związku Szermierczego.
    Rozprawa habilitacyjna - "Modelowanie i ocena dokładności maszyn oraz pomiarów współrzędnościowych". Habilitacja zatwierdzona 15.05. 2002 r.


 

Dr hab. inż. Bohdan Węglowski
Wydział Mechaniczny

 

    Urodzony 8 czerwca 1957 r. w Krakowie. Po ukończeniu III Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kochanowskiego w Krakowie rozpoczął studia w Akademii Górniczo-Hutniczej na Wydziale Odlewnictwa. Praktykę zdobywał, pracując przez kilka lat w przemyśle oraz jako konstruktor w ośrodku badawczo-rozwojowym. Od 1991 r. pracuje w Instytucie Aparatury Przemysłowej i Energetyki na Wydziale Mechanicznym Politechniki Krakowskiej.
    Rezultatem jego zainteresowań związanych z zagadnieniami cieplnymi i cieplno-wytrzymałościowymi elementów kotłów energetycznych dużej mocy i prac badawczych prowadzonych pod kierunkiem prof. zw. dr. hab. inż. Jana Talera była praca doktorska pt. "Identyfikacja cieplnych warunków pracy ścian komór paleniskowych kotłów".
    Obecnie zajmuje się zagadnieniami związanymi z kontrolą nieustalonych stanów cieplnych oraz obciążeń mechanicznych w grubościennych elementach konstrukcyjnych kotłów. Był kierownikiem lub uczestniczył jako główny wykonawca w projektach badawczych realizowanych w Katedrze Maszyn i Urządzeń Energetycznych wspólnie z wieloma ośrodkami naukowymi i elektrowniami. Za wdrożony w elektrowniach komputerowy układ do kontroli naprężeń w grubościennych elementach kotła w ramach realizowanego przez Politechnikę Warszawską kompleksowego systemu nadzoru eksploatacji kotłów otrzymał I miejsce (nagroda zespołowa) w konkursie o Nagrodę Badawczą Siemensa. Wyniki prowadzonych prac opublikował w dwóch monografiach, ponad 50 artykułach, zarówno w czasopismach krajowych, jak i zagranicznych, między innymi w "Transactions of the ASME", "VGB PowerTech", "Forschung im Ingenieurwesen" i "Archives of Thermodynamics" oraz prezentował na konferencjach międzynarodowych.
    Ceni pracę w zespole, jaki tworzą pracownicy Katedry Maszyn i Urządzeń Energetycznych. W 1999 r. otrzymał zespołową nagrodę I stopnia JM Rektora Politechniki Krakowskiej w dziedzinie badań naukowych. 
    Prywatnie - mąż Haliny i ojciec Pawła (11 lat). Zainteresowania - trochę muzyki, trochę poezji, dużo książek, pływanie i żeglarstwo.
    Rozprawa habilitacyjna - "Blok ograniczeń termicznych energetycznych kotłów parowych". Habilitacja zatwierdzona 27.02.2002 r.