PRACOWNICY PK


NOMINACJE PROFESORSKIE

PROFESOROWIE ZWYCZAJNI

Prof. zw. dr hab. inż. Krzysztof DYDUCH

Prof. zw. dr hab. inż. Krzysztof DYDUCH

ukończył Wydział Budownictwa Lądowego Politechniki Krakowskiej w 1957 r. Pracę zawodową rozpoczął w ówczesnym Zakładzie Badawczym Katedry Budownictwa Żelbetowego PK, jednocześnie pracując w Biurze Projektów Cement, Wapno, Gips w Krakowie, a potem w Biurze Projektów Kruszyw Mineralnych. Brał udział w budowie cementowni Chełm I oraz cementowni Działoszyn, projektując i realizując wiele dużych obiektów inżynierskich. Uczestniczył także w realizacji hali widowiskowo-sportowej w Katowicach oraz hali sportowej w Oliwie.
    Doktor nauk technicznych - 1968, doktor habilitowany - 1977, tytuł naukowy profesora - 1992.
    W latach 1972/73 odbywa roczny staż w Laboratoire Centrale des Ponts et Chaussé es w Paryżu. W tym okresie pracuje także jako konstruktor w renomowanej pracowni projektowej w Paryżu. Na zaproszenie strony francuskiej w okresie 1978-80 oraz 1984-85 pracuje na stanowisku profesora na Wydziale Gé nie Civil Uniwersytetu im. Blaise Pascal w Clermont-Ferrand we Francji.
    Wypromował pięciu doktorów, w tym jednego w Uniwersytecie Blaise Pascal. Był recenzentem pięciu rozpraw doktorskich (w tym jednej zagranicznej) oraz recenzentem dwóch prac habilitacyjnych.
    Zainteresowania naukowe profesora Krzysztofa Dyducha to: konstrukcje żelbetowe i sprężone, zmęczenie betonu i żelbetu, obliczeniowe modelowanie pracy konstrukcji inżynierskich oraz wzmacnianie konstrukcji budowlanych i inżynierskich. Jest autorem ponad stu publikacji w języku polskim i obcym oraz jednym ze współautorów trzytomowego opracowania pt. "Podstawy projektowania konstrukcji żelbetowych i sprężonych według Eurokodu 2". Jest rzeczoznawcą PZITB i ekspertem ogólnokrajowym w zakresie konstrukcji betonowych; wykonał wiele projektów, opracowań technicznych, ekspertyz i opinii, jest jednym ze współautorów normy PN-B/99-03264 "Konstrukcje Betonowe, Żelbetowe i Sprężone".
    Profesor Krzysztof Dyduch był inicjatorem i organizatorem międzynarodowego programu Tempus z zakresu projektowania konstrukcji betonowych według Eurokodu 2. Był członkiem komitetów naukowych wielu naukowo-technicznych konferencji krajowych, zaś w latach 1995 i 1996 sekretarzem naukowym Konferencji Naukowych KILiW PAN i KN PZITB w Krynicy. Jest kreatorem współpracy Politechniki Krakowskiej z Uniwersytetem im. Blaise Pascal w Clermont Ferrand.. Jest członkiem Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i przewodniczącym Sekcji Konstrukcje Betonowe w tym Komitecie oraz członkiem Komisji Budownictwa Oddziału Krakowskiego PAN. Jest członkiem International Association for Bridge and Structural Engineering (IABSE).
    Od 1994 r. kieruje Zakładem Konstrukcji Sprężonych, a od 1996 r. jest dyrektorem Instytutu Materiałów i Konstrukcji Budowlanych.
   Zainteresowania pozazawodowe: sport, turystyka, architektura.


Prof. zw. dr hab. inż. Janusz KAWECKI

Prof. zw. dr hab. inż. Janusz KAWECKI

urodził się w 1943 r. w Grodnie. Studia na Wydziale Budownictwa Lądowego Politechniki Krakowskiej ukończył w 1966 r. Obecnie pracuje w Instytucie Mechaniki Budowli. Doktor nauk technicznych - 1972, doktor habilitowany - 1978; od 1980 r. został powołany na stanowisko docenta i od 1990 r. - profesora nadzwyczajnego. Tytuł naukowy profesora uzyskał w 1990 r.
    Przedmiotem działalności badawczej i dydaktycznej profesora Janusza Kaweckiego jest dynamika budowli, identyfikacja dynamiczna i wpływ drgań na budowle oraz ludzi. Z tej dziedziny jest autorem ponad 140 publikacji naukowych w krajowych i zagranicznych czasopismach naukowych i technicznych, autorem i współautorem kilku opracowań monograficznych z zakresu inżynierii wiatrowej i diagnostyki dynamicznej oraz współautorem podręczników i skryptów, m.in. "Mechanika budowli. Ujęcie komputerowe", Arkady, Wa-wa 1991-1992.
    Ponadto profesor Janusz Kawecki w swoich publikacjach porusza problemy naukowe z zakresu ochrony środowiska przed drganiami, problemy dydaktyki i ujęcia systemowego oceny jakości kształcenia w szkołach wyższych, jak również współczesne zagadnienia społeczne w nawiązaniu do nauczania Kościoła katolickiego.
    Uczestniczył w pracach licznych międzynarodowych organizacji naukowych, m.in. JAKIE, ISO, JASS oraz polskich, m.in. Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN, Komisji Budownictwa PAN O.Kraków, Komitetu Nauki PZITB oraz PTMTS.
    W latach 1993-96 był członkiem Prezydium Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego, koordynatorem opracowania i wdrażania systemu oceny jakości kształcenia w szkołach wyższych w Polsce.
    Był działaczem Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa, Krakowskiego Towarzystwa Technicznego oraz rad nadzorczych spółdzielni mieszkaniowych, Krakowskiej Izby Budowlanej i PKP.
    Za osiągnięcia naukowe i dydaktyczne otrzymał wiele nagród, m.in. "Nagrodę IV Wydziału PAN im. F. Jasińskiego", "Nagrodę PZITB im. Prof. St. Bryły", "Nagrodę Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa", Ministra Edukacji Narodowej oraz Krzyż Kawalerski OOP i Medal Komisji Edukacji Narodowej.
   Zainteresowania pozazawodowe: turystyka, historia Polski, media.