BEZPIECZEŃSTWO PRACY I ŚRODOWISKAPożar w rafinerii w Gdańsku       Absolwent posiada wiedzę specjalistyczną z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy na poziomie wymagań dla pracownika służb bhp. Posiada znajomość aktów prawnych dotyczących bezpieczeństwa pracy i ochrony środowiska naturalnego.
      Podczas nauki student zdobywa umiejętność identyfikacji zagrożeń środowiska pracy i środowiska naturalnego umożliwiającą prowadzenie działań profilaktycznych ograniczających wypadki, choroby zawodowe a także awarie środowiskowe. Poznaje tryb certyfikacji oraz umiejętność wystawiania deklaracji zgodności dla maszyn i urządzeń, dla których jest ona wymagana; jak również minimalne wymagania dotyczące bezpieczeństwa pracy w zakresie użytkowania maszyn i urządzeń, zasadnicze wymagania dla maszyn i elementów bezpieczeństwa, dla urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem, dla zbiorników ciśnieniowych oraz środków ochrony osobistej.
      Nabywa wiedzę dotyczącą zagrożenia poważnymi awariami przemysłowymi, a w szczególności wiedzę z zakresu metod zabezpieczenia ogniowego i wybuchowego instalacji, ochrony przed zagrożeniami elektrycznością statyczną i atmosferyczną oraz zagrożenia wynikającego z niekontrolowanego uwalniania się substancji gazowych i ciekłych do otoczenia.
      W zakresie planu nauczania znajdują się również zagadnienia związane z oceną oddziaływania na środowisko planowanych przedsięwzięć oraz obowiązki prowadzącego zakład stwarzający zagrożenie wystąpienia awarii przemysłowej.
Wypalone zbiorniki w Gdańsku       Dzięki szerokiej gamie zajęć praktycznych i teoretycznych absolwent potrafi organizować i przeprowadzać działania ratownicze w przypadku awarii środowiskowych, powodzi, ekstremalnych warunków pogodowych, wycieku substancji chemicznych. Zdobywa umiejętności wykonywania sprawozdań środowiskowych i naliczania opłat za korzystanie ze środowiska. Posiada podstawową wiedzę z zakresu identyfikacji zagrożeń środowiskowych, metod pomiarów emisji zanieczyszczeń pyłowych i gazowych, jakości odprowadzanych ścieków oraz zasad działania urządzeń i instalacji ochronnych. Poznaje sposoby magazynowania i utylizacji odpadów niebezpiecznych, jak również bezpiecznego magazynowania, transportu i użytkowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla człowieka i środowiska.
      W celu odpowiedniego sprawowania obowiązków pracownika służb BHP student zostaje przygotowany do sprawowania kontroli przestrzegania zasad bezpieczeństwa. Potrafi przeprowadzać analizę przyczyn oraz badać okoliczności awarii i wypadków oraz prowadzić dokumentację powypadkową i inną dokumentację związaną z bezpieczeństwem pracy. Dzięki szerokiemu omówieniu czynników niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia i uciążliwych - potrafi je odpowiednio zidentyfikować w procesach pracy, określić zagrożenia związane z miejscem pracy wynikające ze stosowania niebezpiecznych substancji chemicznych, zagrożenia wynikające z oddziaływania drgań, hałasu, fal elektromagnetycznych, promieniowania, zapylenia, niewłaściwego mikroklimatu.
      W oparciu o analizę warunków pracy i czynników środowiska pracy potrafi dokonać analizę bezpieczeństwa, ilościową i jakościową ocenę ryzyka na każdym stanowisku pracy. Potrafi zastosować środki ochrony zbiorowej oraz dobrać środki ochrony osobistej do warunków wynikających z wymienionych zagrożeń. Posiada umiejętności w projektowaniu i doborze barier bezpieczeństwa i sygnalizacji. W programie studiów znajdują się również zagadnienia ergonomii, stanowiące podstawy do projektowania ergonomicznych stanowisk pracy.
      W oparciu o szeroki zakres tematyczny studium absolwent posiada umiejętność tworzenia instrukcji dotyczących bezpiecznej pracy na stanowiskach pracy, zdobywa on również podstawową wiedzę z zakresu systemów zarządzania bezpieczeństwem i środowiskiem zewnętrznym (ISO 14000 oraz PN-OHSAS 18 000).

Wiatrołom w Sudetach

W Katedrze Aparatury Przemysłowej na Wydziale Mechanicznym Politechniki Krakowskiej studenci mogą zdobywać wykształcenie w specjalności BEZPIECZEŃSTWO PRACY I ŚRODOWISKA w następujących trybach:
* stacjonarnym I stopnia - 3,5 letnim, inżynierskim,
* niestacjonarnym I stopnia - 3,5 letnim, inżynierskim.