Hasło przewodnie : „CZŁOWIEK – ŚRODOWISKO – EKONOMIA”

Hasło rozwoju zrównoważonego staje się aktualnie wytyczną wszelkich działań inwestycyjnych związanych z kształtowaniem środowiska zurbanizowanego. Wychodząc naprzeciw tym wymaganiom pragniemy stworzyć możliwość uzyskania wiedzy zainteresowanym absolwentom studiów wyższych poprzez ofertę studiów interdyscyplinarnych w tym zakresie.

Absolwent Studiów Podyplomowych „Architektura i Budownictwo Zrównoważone” będzie specjalistą o szerokiej interdyscyplinarnej wiedzy w zakresie ekologicznego (energooszczędnego, pasywnego, zero-energetycznego, plus-energetycznego) budownictwa i zrównoważonego rozwoju zurbanizowanego środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z oszczędnością energii i jej pozyskiwaniem ze źródeł odnawialnych.

Zaostrzające się przepisy Prawa Budowlanego względem energochłonności budynków, skutkują rosnącym zapotrzebowaniem na specjalistów z zakresu budownictwa energooszczędnego. Studium umożliwi uzyskanie teoretycznego i praktycznego przygotowania z tej dziedziny oraz zapoznanie się z najnowszymi badaniami, technologiami oraz metodami projektowania architektoniczno – budowlanego, uwzględniającymi efektywność energetyczną i aspekty ekologiczne budynków i ich zespołów. Absolwent Studium zdobędzie ponadto umiejętność efektywnej prezentacji wiedzy i uczestnictwa w dyskusji dotyczącej problematyki zrównoważonego środowiska.

Absolwenci Studiów, w tym również absolwenci, którzy ukończyli studia magisterskie (w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym) oraz nie posiadają uprawnień budowlanych do projektowania w specjalności architektonicznej, konstrukcyjno – budowlanej lub instalacyjnej, zdobędą wiedzę pozwalającą na sporządzanie świadectw charakterystyki energetycznej budynków i dokument upoważniający do uzyskania uprawnień w tym zakresie.

Program Studiów obejmuje:

Grupa docelowa słuchaczy:
absolwenci studiów wyższych zainteresowani architekturą, budownictwem i rozwojem zrównoważonym, w szczególności :
- osoby zainteresowane budownictwem ekologicznym i energooszczędnym, oceną energetyczną i ekologiczną budynków i ich zespołów,
- osoby ubiegające się o uzyskanie uprawnień do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynków
- specjaliści - pracownicy administracji samorządowej i państwowej związani z budownictwem i planowaniem przestrzennym

Warunki uczestnictwa:
- ukończenie studiów wyższych magisterskich (tytuł magistra lub magistra inżyniera), bądź studiów inżynierskich na kierunkach: architektura, budownictwo, inżynieria środowiska, energetyka lub pokrewnych
- złożenie dokumentów
- wniesienie opłat w terminie

Dokumenty uzyskane po ukończeniu studiów:
- świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Politechnikę Krakowską
- zaświadczenie o ukończeniu szkolenia przygotowującego do sporządzania świadectwa charakterystyki energetycznej pozwalające na uzyskanie uprawnień do sporządzania ś wiadectw charakterystyki energetycznej budynków (absolwentom spełniającym wymagania art. 5.1 ust. 8 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane z późn. zm.)

Kierownik Podyplomowych Studiów „Architektura i Budownictwo Zrównoważone”:
Prof. dr hab. inż. arch. Wacław Celadyn

Czas trwania studium :
semestry (200 godzin wykładów i ćwiczeń)

Koszt studium:
- oplata 3900 zł za 2 semestry (płatne do 10.11.2017– możliwość wpłaty w 2 równych ratach)
Numer konta zostanie podany po zakończeniu rekrutacji osobom zakwalifikowanym

Liczba kandydatów:
15– 30
Liczba miejsc jest ograniczona. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.
Studia odbędą się pod warunkiem zebrania odpowiedniej liczby kandydatów.

Terminarz zajęć :
- soboty i niedziele

Rozpoczęcie zajęć:
- rozpoczęcie zajęć: Listopad 2017 r.
- zakończenie zajęć: czerwiec 2018 r.

Lokalizacja:
Politechnika Krakowska, Wydział Architektury,
ul. Podchorążych 1, 30-084 Kraków


- tel: Sekretariat + Koordynator studiów : +48 501-023-567

Zajęcia odbywają się w Krakowie, przy ul. Podchorązych 1.