Prof. zw. dr hab. inż. arch. Kazimierz Kuśnierz Professor Kazimierz Kuśnierz, PhD. Arch.
Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki
Instytut Historii Architektury i Konserwacji Zabytków
Katedra Historii Architektury, Urbanistyki i Sztuki Powszechnej
30-084 Kraków, ul. Podchorążych 1
Tadeusz Kościuszko Cracow University of Technology
Faculty of Architecture
Instytute of History of Architecture and Monument Preservation
Chair of History of World Architecture, Urban Design and Art
Podchorążych 1 St., 30-084 Kraków
tel.fax: 0048 12 6282417; e-mail: kusnierzkazimierz@poczta.onet.pl

Kazimierz Kuśnierz urodził się w Krakowie w 1948 roku. W latach 1962-1966 uczęszczał do V Liceum Ogólnokształcącego im. Augusta Witkowskiego w Krakowie. W latach 1966-1971 był studentem Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej, który ukończył pracą dyplomową pod kierunkiem Prof. Andrzeja Skoczka. Po studiach w latach 1971-1973 pracował w Biurze Projektów Służby Zdrowia Oddział w Krakowie w charakterze asystenta projektanta. W 1973 rozpoczął pracę na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej, w Instytucie Historii Architektury i Konserwacji Zabytków gdzie pracuje do dzisiaj. W 1974 roku po ukończeniu stażu uzyskał stanowisko asystenta naukowo-dydaktycznego, a w 1975 starszego asystenta. W 1977 roku ukończył dwuletnie Podyplomowe Studium Konserwacji Zabytków Architektury i Urbanistyki przy IHA i KZ Wydziału Architektury PK. W latach 1977-1978 ukończył Studium Pedagogiczne dla Nauczycieli Akademickich przy PK oraz Podyplomowe Studium Wiedzy Społecznej i Politycznej dla nauczycieli akademickich w PK. W latach 1977-1980 pracował dodatkowo w Miejskim Biurze Projektów w Krakowie, w Pracowni Konserwatorsko-Badawczej w charakterze specjalisty. Równocześnie pracował w Rejonowym Zespole Usług Projektowych w Myślenicach, gdzie wykonał ponad sto projektów realizacyjnych. W 1982 roku uzyskał stopień doktora nauk technicznych i nominację na stanowisko adiunkta naukowo-dydaktycznego. W latach 1987-1991 sprawował funkcję wicedyrektora Instytutu HA i KZ ds. naukowych. W 1991 roku uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk technicznych. W 1992 roku objął funkcję kierownika Zespołu Rozwoju Budowy Miast, a w 1993 roku kierownika Zakładu Historii Architektury, Urbanistyki i Sztuki Powszechnej. W 1991 roku uzyskał status rzeczoznawcy Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków w Warszawie, a w 1993 roku status rzeczoznawcy Ministra Kultury i Sztuki (ob. Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego). Od 1993 do 2011 roku był wiceprezesem Zarządu Głównego Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków w Warszawie (pięć kadencji). Od 2003 roku jest Redaktorem Naczelnym periodyku naukowego Wiadomości Konserwatorskie. W 1994 roku w wyniku konkursu uzyskał nominację na stanowisko profesora nadzwyczajnego PK. W 1995 roku objął funkcję dyrektora Instytutu HA i KZ (do 1999). W 1999 roku uzyskał nominację na stanowisko profesora nadzwyczajnego PK (II mianowanie). W tym roku też uzyskał tytuł profesora nauk technicznych oraz w objął funkcję prodziekana Wydziału Architektury PK ds. naukowych. W roku 2000 objął kierownictwo Katedry Historii Architektury, Urbanistyki i Sztuki Powszechnej w Instytucie HA i KZ WA PK. W 2002 roku został prodziekanem Wydziału Architektury PK ds. naukowych na drugą kadencję. W 2004 roku w wyniku konkursu został nominowany na stanowisko profesora zwyczajnego na Wydziale Architektury PK.
Od 1 września 2012 roku ponownie sprawuje funkcję prodziekana Wydziału Architektury PK ds. naukowych. W roku 2012 został także powołany w skład Głównej Komisji Konserwatorskiej przy Generalnym Konserwatorze Zabytków.
Specjalizuje się w problematyce historii architektury i urbanistyki, w ochronie zabytków i krajobrazu kulturowego. Jest autorem 8 książek, około 200 publikacji, opracowań badawczych, recenzji oraz projektów. Był promotorem siedmiu przewodów doktorskich. Obecnie jest kierownikiem Katedry Historii Architektury, Urbanistyki i Sztuki Powszechnej w Instytucie Historii Architektury i Konserwacji Zabytków Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej.
Prowadzi zajęcia na kierunku architektura i urbanistyka: na stopniu pierwszym z historii urbanistyki oraz ochrony miast zabytkowych, na stopniu drugim z projektowania specjalistycznego i dyplomowego.
Ponadto prowadzi wykłady na Podyplomowych Studiach Ochrony Dziedzictwa Kulturowego Politechniki Warszawskiej; na Podyplomowym Studium Konserwacji, Kształtowania Architektury i Aranżacji Wnętrz Obiektów Sakralnych oraz Podyplomowym Studium Planowania Przestrzennego. Był zapraszany na wykłady specjalistyczne w uczelniach polskich oraz europejskich.

POCZĄTEK STRONY | STRONA GŁÓWNA