Prof. zw. dr hab. inż. arch. Kazimierz Kuśnierz Professor Kazimierz Kuśnierz, PhD. Arch.
Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki
Instytut Historii Architektury i Konserwacji Zabytków
Katedra Historii Architektury, Urbanistyki i Sztuki Powszechnej
30-084 Kraków, ul. Podchorążych 1
Tadeusz Kościuszko Cracow University of Technology
Faculty of Architecture
Instytute of History of Architecture and Monument Preservation
Chair of History of World Architecture, Urban Design and Art
Podchorążych 1 St., 30-084 Kraków
tel.fax: 0048 12 6282417; e-mail: kusnierzkazimierz@poczta.onet.pl

Kazimierz Kuśnierz w swym dorobku naukowym posiada 8 publikacji książkowych, ponad 200 artykułów naukowych związanych z problematyką historii architektury i urbanistyki oraz ochrony zabytków, ponad 300 opracowań studialno - badawczych i ekspertyz konserwatorskich.

Książki

 • Sieniawa. Założenie rezydencjonalne Sieniawskich. Rozwój przestrzenny w XVII oraz XVIII wieku, Wyd. KAW Rzeszów, 1984; okładka
 • Miejskie ośrodki gospodarcze wielkich latyfundiów południowej Polski w XVI oraz XVII wieku, Monografia nr 83 Politechniki Krakowskiej, Kraków 1989;
 • Gorlice. Zarys rozwoju przestrzennego miasta do czasów najnowszych, Monografia nr 96 Politechniki Krakowskiej, Kraków 1990;
 • Wadowice - miasto Jana Pawła II, Współautorzy: W. Zin, A. Kadłuczka, Wydawnictwo DjaF, Kraków 1997; okładka
 • Tarnobrzeg - historia rozwoju przestrzennego, Wyd. I, Wyd. Naukowe ZHA, U i SzP WA PK, Kraków 1998; okładka, tył
 • Tarnobrzeg - historia rozwoju przestrzennego, Wyd. II, Wyd. Naukowe ZHA, U i SzP WA PK, Kraków 1999;
 • Studia z historii architektury i urbanistyki poświęcone Profesorowi Tomaszowi Frazikowi, Wyd. Naukowe ZHA, U i SzP WA PK, Kuśnierz K., Tołłoczko Z. (red.), Kraków 1999; okładka
 • Sieniawa. Historia rozwoju przestrzennego, Wyd. Naukowe KHA, U i SzP WA PK, Kraków 2001. okładka, tył

Ważniejsze publikacje

 • Sieniawa. Rozwój przestrzenny oraz założenia ochrony konserwatorskiej, w: Teka Komisji Urbanistyki i Architektury PAN O. Kraków (dalej: Teka KUiA), T.XII,1978, s. 53 - 62.
 • Dębowiec. Studium rozwoju przestrzennego miasta, w: Teka KUiA, T.XIII, 1979, s. 57 - 63.
 • OIeszyce. Zarys rozplanowania miasta w XVI oraz XVII wieku, w: Teka KUiA, XV, 1981, s.107 - 116, (współautor: M. Książek).
 • Brzeżany. Zarys rozwoju przestrzennego miasta w XVI oraz XVII wieku, w: Teka KUiA, XVII, 1983, s. 99 - 106.
 • Działalność urbanistyczna Andrzeja Maksymiliana Fredry, w: Teka KUiA, XX, 1986, s. 131- 139 (współautor: M. Książek).
 • Tarnów. Niektóre zagadnienia rozwoju przestrzennego miasta w świetle najstarszych dokumentów kartograficznych, w: Czasopismo Techniczne Politechniki Krakowskiej, Kraków 1989 ( 1990 ), z. 1 - 3, s. 36 - 40.
 • Uwagi o stanie rozpoznania miast zabytkowych Małopolski południowo - wschodniej, w: Materiały I Międzynarodowego Sympozjum Konserwacji Zabytków Architektury i Urbanistyki, Kraków 1984, s.199 - 203.
 • Strefy ochrony konserwatorskiej oraz problemy rewaloryzacji i ochrony układu urbanistycznego miasta Wiśnicza Nowego, w: Sprawozdania z Posiedzeń Sekcji Historycznych Zespołów Osadniczych KUiA PAN O. Kraków, T. XXIII/1, Wrocław - Warszawa - Kraków 1981, s. 143 - 145.
 • Zagadnienia kompozycji zabytkowych zespołów urbanistycznych a problemy ich selekcji w procesach rewaloryzacji, w: Materiały II Międzynarodowego Sympozjum Konserwacji Zabytków Architektury i urbanistyki, Kraków 1988, s. 218 - 223.
 • Nowy Targ. Urbanistyka miasta w okresie nowożytnym, w: Sprawozdania z Posiedzeń Sekcji Historycznych Zespołów Osadniczych KUiA PAN O. Kraków, T. XXXIII / 2, 1989 s. 347 - 350.
 • Zagadnienia funkcji i rozplanowania miejskich ośrodków gospodarczych w urbanistyce Małopolski XVI i XVII wieku, w: Sprawozdania z Posiedzeń Sekcji Historycznych Zespołów Osadniczych KUiA PAN O. Kraków, T. XXXII/2, 1989, s. 353 - 355.
 • Sokołów Małopolski. Wybrane zagadnienia rozwoju przestrzennego, w: Sprawozdania z Posiedzeń Sekcji Historycznych Zespołów Osadniczych KUiA PAN O. Kraków, T. XXXIII / 2, 1989, s. 357 - 358.
 • Nowy Targ. Zarys rozwoju przestrzennego miasta do końca XIX wieku, w: Dzieje miasta Nowego Targu, praca zb. red. J. Adamczyk, Kraków 1991, s. 215 - 242, (współautor: M. Książek).
 • Nowożytne założenie urbanistyczne w Krzeszowie nad Sanem, w: Teka konserwatorska. Polska Południowo - Wschodnia, T. 4, Rzeszów 1991, s. 283 - 308.
 • Niektóre wyniki badań planistycznych nad rozwojem przestrzennym Sokołowa Małopolskiego, w: Teka Konserwatorska, Rzeszów 1991, s.309 - 322.
 • Rynek prywatnego miasta w Małopolsce. Rozwiązania przestrzenne i funkcjonalne w ośrodkach gospodarczych (XVI - XVII wiek), w: Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, R. XLI, nr.2, Warszawa 1993, s. 293 - 302.
 • Wybrane zagadnienia formowania placów miejskich w południowej Małopolsce w XVI wieku, w: Ojczyzna Bliższa i Dalsza. Studia historyczne ofiarowane Feliksowi Kirykowi w sześćdziesiątą rocznicę urodzin, Kraków 1993, s. 189 - 204.
 • Współczesne kierunki rozwoju miast średniej wielkości w aspekcie ich wartości kulturowych, w: Zabytki architektury i urbanistyki Ziemi Krakowskiej i ich rola w rozwoju regionu, pr. zb. red. A. Kadłuczka, Kraków 1997, s. 21-34 (współautor: R, Malik).
 • Strefa ochrony konserwatorskiej Janowca nad Wisła, w: Sprawozdania z Posiedzeń Sekcji Historycznych Zespołów Osadniczych KUiA PAN O. Kraków, T. XXXVVI/2, 1992, s.154 - 155, (współautorzy: A. Bohm, W. Kosiński).
 • Janowiec nad Wisłą. Strefa ochrony konserwatorskiej, nowa forma ochrony prawnej krajobrazu kulturowego, w: Aura, nr, Kraków 1993, (współautorzy: A. Bohm, W. Kosiński).
 • Wzornik Architektury lokalnej w strefach ochrony konserwatorskiej, Sprawozdania z Posiedzeń Sekcji Historycznych Zespołów Osadniczych KUiA PAN O. Kraków, T. T. XXXVIIIIl, 1994, s.114 - 116, (współautorzy: A. Bohm, W. Kosiński).
 • Uwagi o potrzebie badań nad urbanistyką historyczną dawnej Galicji, w: Problemy urbanistyczno - architektoniczne miast Galicji", Kraków - Janowiec 1992, materiałach pokonferencyjnych "Problemy ...., Lwów - Kraków", 1992.
 • Kotlina Zakopiańska na Maipie Miega z lat 1779-1782, w: Teka Architektury Współczesnej Ziem Górskich, T. 1, Kraków 1993, s. 15 - 17.
 • Ze studiów nad rozwojem przestrzennym miast Małopolski, w: Wybrane zagadnienia z dziedziny architektury i urbanistyki - w okresie 50-letniej działalności Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej, praca zb. red. E. Cichy-Pazder. Monografia nr 256 PK, Kraków 2000, s. 163 - 171.
 • Bieżące problemy ochrony miasta zabytkowego na przykładzie Tarnobrzega, w: Strategie rewaloryzacji miast w Polsce i w innych krajach. Materiały konferencji Komitetu Architektury i Urbanistyki PAN. Krajobrazy 25 (37), Warszawa 2000, s. 9 - 20.
 • Problemy rewaloryzacji małego miasta w Małopolsce na przełomie stuleci, w: Dziedzictwo kulturowe fundamentem rozwoju cywilizacji. Międzynarodowa Konferencja Konserwatorska "Kraków 2000", praca zb. red. nauk. A. Kadłuczka, Kraków 2001, s. 523 - 525.
 • Ważniejsze kierunki prac Zespołu Historii Urbanistyki i Ochrony Miast Zabytkowych Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej, w: Structuram Urbis. Prace poświęcone Profesor Teresie Zarębskiej, 2002.
 • Układ urbanistyczny Krakowa z okresu Wielkiej Lokacji, w: AURA - Czasopismo Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT, nr 2, Kraków 2007.
 • Obraz małopolskich miast w dawnych źródłach kartograficznych i ikonograficznych, Wyd. Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, UWr, Kraków - Wrocław 2008, s. 69 - 83, (współautor: D. Kuśnierz-Krupa).
 • Wadowice - kilka uwag o początkach miasta, w: I Forum Architecturae Mediavalis, red. K. Stala, Wyd. Politechnika Krakowska, Kraków 2007.
 • Uwagi o kierunkach rozwoju polskiej urbanistyki renesansowej, w: Florencja i Kraków, miasta partnerskie w Europie, wspólne dziedzictwo kultury, Wyd. Universitas, red. nauk. J. Jasieńko, A. Kadłuczka, E. Mandelli, Kraków 2010.
 • Profesor Wiktor Zin 1925-2007, w: Polski Słownik Biograficzny Konserwatorów Zabytków, Wyd. KOBiDZ 2010.
POCZĄTEK STRONY | STRONA GŁÓWNA