drukuj

O wydziale

Telefony do dziekanatu studenckiego:
tel. 12628-2405, 12628-2406, 12628-3163,  12628-3145
tel./fax.
12628-2495

 Terminy przyjęć prodziekanów:
Prodziekan ds. Studenckich (kierunek Architektura, Architektura i Urbanistyka)
Dr inż.arch. Rafał Zawisza - Poniedziałek 14.00 – 16.00

Prodziekan ds. Studenckich (kierunek Architektura Krajobrazu)
Dr inż.arch. Katarzyna Hodor - Wtorek 9.00 – 10.30

Dziekanat czynny: Poniedziałek 12.00 - 14.30, Wtorek 8.30 - 12.00,
Środa DZIEKANAT NIECZYNNY, Czwartek 11.00 - 13.00, Piątek 11.00 - 13.00


English version below

Kierunek Architektura i Urbanistyka uhonorowany (więcej tutaj)

Kierunek studiów architektura realizowany jest od roku akademickiego 2012/2013 zgodnie z programem merytorycznym posiadającym akredytacje Polskiej Komisji Akredytacyjnej, Komisji Akredytacyjnej Uczelni Technicznych, Komisji Akredytacyjnej RIBA (Royal Institute of British Architects – kierunek architektura i urbanistyka na WA PK posiada tą akredytację od 2000 roku jako jedyny w Polsce) oraz ewaluację UE dla kierunku studiów prowadzonego do roku akademickiego 2011/2012 pod nazwą architektura i urbanistyka. Architektura jest sztuką i umiejętnością kształtowania przestrzeni dla potrzeb człowieka. Studia na tym kierunku zapewniają absolwentom niezbędną wiedzę i umiejętności w dziedzinie projektowania, w powiązaniu ze współczesnymi wymaganiami technicznymi, z uwzględnieniem potrzeb funkcjonalnych i zdrowotnych użytkowników oraz równowagi ekologicznej. Zapewniają też znajomość uwarunkowań artystycznych, kulturowych, intelektualnych, historycznych, społecznych, ekonomicznych i środowiskowych. Działalność architekta obejmuje szeroki zakres – od projektowania mebli i wnętrz, poprzez obiekty architektoniczne i ich zespoły, do wielkich form urbanistycznych i krajobrazowych. Studia na tym kierunku przygotowują również absolwentów do ochrony zabytków architektury i urbanistyki i prowadzenia prac konserwatorskich. Szczególnym przesłaniem w procesie kształcenia jest rozbudzanie wrażliwości studentów na potrzebę dbałości o ład przestrzenny i kształtowanie zrów-noważonego środowiska życia.

Kształcenie na kierunku architektura krajobrazu obejmuje ochronę środowiska naturalnego i dziedzictwa historycznego oraz tworzenie nowych wartości w otaczającym nas krajobrazie. Szeroki zakres działalności zawodowej, obejmujący zadania od skali elementów otaczającego krajobrazu do skali planowania regionalnego, wymaga od absolwentów tego kierunku wiedzy humanisty, technika i przyrodnika oraz przygotowania do pracy samodzielnej, jak i umiejętności współpracy w dużych zespołach interdyscyplinarnych. Jako jedyny w Polsce, kierunek architektura krajobrazu prowadzony na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej uzyskał 9 stycznia 2010 r. 5-letnią akredytację European Federation for Landscape Architecture (EFLA) ważną dla następujących rodzajów kształcenia - studia jednolite magisterskie, studia I stopnia - inżynierskie i studia II stopnia magisterskie.

Miejscem pracy absolwentów Wydziału Architektury mogą być pracownie projektowe, firmy konsultingowe, developerskie i wykonawcze, dyrekcje parków narodowych i krajobrazowych, instytuty naukowo-badawcze oraz szkolnictwo szczebla średniego i wyższego.

Studia na naszym wydziale są studiami fascynującymi. Ich artystyczny aspekt zapewniają zajęcia z rysunku odręcznego, malarstwa, rzeźby, fotografiki oraz plenery plastyczne. Każdego roku, w ramach programu LLP Erasmus, wyjeżdża do różnych krajów europejskich ponad 100 studentów, kilkunastu studiuje w USA, Kanadzie i Australii oraz w innych krajach świata na podstawie kolejnych umów międzyuczelnianych. Organizowane są liczne międzynarodowe warsztaty studenckie w kraju i za granicą oraz studialne wyjazdy zagraniczne. Studenci działają w wielu Studenckich Kołach Naukowych. Samorząd oraz inne organizacje studenckie uczestniczą m.in. w organizacji życia towarzysko-artystycznego studentów (np. wystawy, wyjazdy turystyczne, bale architektów, warsztaty, happeningi i plenery).

Od 2000 roku kierunek architektura i urbanistyka posiada akredytację Royal Institute of British Architects. Ułatwia ona absolwentom Wydziału Architektury podejmowanie pracy zawodowej w wielu krajach Europy i świata. Ewaluacja UE uzyskana w 2011 roku oznacza uznanie poziomu wykształcenia we wszystkich krajach Unii Europejskiej i możliwość podejmowania pracy zawodowej w krajach wspólnoty bez konieczności nostryfikacji studiów.

Prof. dr hab. inż. arch. Jacek Gyurkovich
Dziekan

 


The Faculty

The curriculum Architecture has been realized since the academic year 2012/2013 in accordance with the teaching programme having accreditations from the Polish Accreditation Committee, the Accreditation Committee for Technical Universities and the Accreditation Committee at the Royal Institute of British Architects (RIBA – the curriculum Architecture and Urban Design has had this accreditation since 2000 as the only one in Poland) as well as EU evaluation for the curriculum offered till the academic year 2011/2012 under the name of Architecture and Urban Design. Architecture is an art and an ability to shape space for human needs. Studies at this curriculum give the graduates necessary knowledge and skills in the field of design in relation to contemporary technical requirements allowing for the users’ functional and health-related needs as well as ecological balance. They also guarantee the knowledge of artistic, cultural, intellectual, historical, social, economic and environmental circumstances. An architect’s activity comprises a wide scope: from furniture and interior design, through architectural objects and complexes, to enormous urban and landscape forms. Studies at this curriculum prepare the graduates for the protection of the monuments of architecture and urbanism as well as restoration work. A special message in the educational process is to stimulate the students’ sensitivity to the need for spatial order and the formation of a sustainable housing environment.

Education at the curriculum Landscape Architecture includes the protection of the natural environment and the historical heritage as well as the formation of new values in the landscape that surrounds us. The broad range of professional activity – assignments from the scale of the elements of the surrounding landscape to the scale of regional planning – requires the graduates of this curriculum to have the knowledge of a humanist, a technician and a naturalist, to be prepared for independent work as well as be able to cooperate in large interdisciplinary teams. On January 9, 2010, as the only curriculum in Poland, Landscape Architecture at the Faculty of Architecture, Cracow University of Technology received a five-year accreditation from the European Federation for Landscape Architecture (EFLA) significant for the following kinds of education: uniform Master’s studies, 1st degree Engineer’s studies and 2nd degree Master’s studies.

The workplaces for the graduates of the Faculty of Architecture can be design studios, consulting, developing and contracting firms, the managements of national and landscape parks, scientific and research institutes as well as secondary- and tertiary-level educational facilities.

Studies at our Faculty are fascinating. Their artistic aspect is guaranteed by classes in freehand drawing, painting, sculpture and photography as well as open-air sessions. Every year, more than 100 students go to various European countries within LLP Erasmus. Several people study in the USA, Canada and Australia as well as other countries across the world on the basis of interuniversity agreements. Numerous international student workshops in Poland and abroad as well as research foreign trips are organized. The students are active in a number of Research Circles. The self-government and other student organizations participate in the arrangement of social and artistic life (e.g. exhibitions, tourist trips, architects’ balls, workshops, happenings and open-air sessions).

Since the year 2000, the curriculum Architecture and Urban Design has had accreditation from the Royal Institute of British Architects. This makes it easier for the graduates of the Faculty of Architecture to begin a professional career in many countries all over Europe and the world. The EU evaluation received in 2011 means the acknowledgement of the educational level in all the countries within the European Union and the possibility to start professional work in its countries without the necessity of recognizing the studies.

Jacek Gyurkovich, Prof. D.Sc. Ph.D. Arch.
The Dean

Konkurs

2014-11-07

III edycja Akademii A&B dedykowana jest dla architektów z całej Polski, absolwentów i studentów uczelni kierunkowych pod hasłem "Materiał w architekturze".

więcej..

Bal Politechniki

2014-11-07
31 stycznia 2015 r. odbędzie się kolejny tradycyjny VII Bal Politechniki.
więcej..

TEATR TAŃCA LATIGA OGŁASZA NABÓR DO ZESPOŁU

2014-10-27
Serdecznie zapraszamy na zajęcia taneczne wszystkich studentów Politechniki Krakowskiej oraz innych krakowskich uczelni.
więcej..

Publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską

2014-10-24
Dziekan i Rada Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej zawiadamiają, że dnia 05 listopada 2014 r. o godzinie 12.00 w sali nr. 9 Wydziału Architektury w Krakowie, przy ulicy Warszawskiej 24, odbędzie się publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską mgr inż. arch. Moniki Gały – Walczowskiej
więcej..

TENNESSEE - zebranie

2014-10-20
UWAGA STUDENCI 5 SEMESTRU I-EGO STOPNIA WYDZIAŁU ARCHITEKTURY PK CHĘTNI DO PODJĘCIA STUDIÓW W COLLEGE OF ARCHITECTURE & DESIGN UNIVERSITY OF TENNESSEE W SEMESTRZE LETNIM 2014-2015
więcej..

Kursy w CPiP

2014-10-20
Kursy orgaznizowane przez Centrum Pedagogiki i Psychologii PK dla studentów I i II stopnia.
więcej..

Galeria Sztuki A-1

2014-10-17

Instytutu Historii Architektury i Konserwacji Zabytków Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej ma zaszczyt zaprosić na wernisaż wystawy wybitnej polskiej i włoskiej artystki Małgorzaty Chomicz (profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie) „Od kreski do rzeźby".

więcej..
Strona główna Politechniki Krakowskiej
Copyrights © 2006 WA PK